دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18) - شماره پیاپی 18، تابستان 1381 
2. چشم اندازی بر ارتباطات سیبرنتیک

صفحه 25-40

محسن نوکاریزی؛ علی حسین قاسمی


4. جهانی شدن اطلاعات

صفحه 61-86

علی حسین قاسمی