دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37) - شماره پیاپی 37، بهار 1386 
11. نقش عامل انسانی در مدیریت دانش

صفحه 197-209

استیو ترنتن؛ کریسی مک کراکن؛ افسانه محسن زاده