دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 47، پاییز 1388 
8. ادواریهای علمی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: رویکرد سیستمی رویکرد سیستمی

صفحه 169-208

سیروس علیدوستی؛ امیرحسین عبدالمجید؛ محمود خسروجردی؛ فخرالسادات محمدی