دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 (پیاپی 51) - شماره پیاپی 51، پاییز 1389