دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 56، دی 1390 
4. آیا لازم است نام رشته کتابداری و اطلاع رسانی در ایران تغییر کند؟(یک بررسی تطبیقی)

صفحه 71-90

پریسا ملک احمدی؛ نیره سادات سلیمانزاده نجفی؛ بهاره آتش پور


9. قوانین کوانتومی در دنیا اطلاعات

صفحه 189-212

میترا پشوتنی زاده