دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 62، تابستان 1392 
4. ارائه مدل سنجش آمادگی تجارت الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی ایران

صفحه 49-76

نرگس اورعی؛ مظفر چشمه سهرابی؛ علی صنایی؛ عطیه اورعی


6. بررسی تاثیر دوره آموزشی نقد کتاب برآگاهی ,نگرش و مهارت نقد کتاب اساتید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1391

صفحه 103-117

نیره سادات سلیمانزاده نجفی؛ حسن اشرفی ریزی؛ محمدحسین یارمحمدیان؛ لیلا شهرزادی؛ اکبر حسن زاده


12. مطالعه تطبیقی نسخه برداری از آثار ادبی و هنری توسط کتابخانه ها

صفحه 239-261

سید محمدمهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی؛ حبیبه قاسمی