دوره و شماره: دوره 16، شماره 3 - شماره پیاپی 63، پاییز 1392