دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 65، بهار 1393 
2. صاحب نظران علوم انسانی ایران درباره ترجمان دانش چه می گویند؟ یک مطالعه کیفی

صفحه 23-43

اورانوس تاج الدینی؛ فهیمه باب الحوایجی؛ علی سادات موسوی


3. ترسیم نقشه دانش کتابداران دانشگاه اصفهان

صفحه 45-63

مظفر چشمه سهرابی؛ سمیه شمسی شاه ولد علیائی