دوره و شماره: دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 69، بهار 1394 
2. عوامل موثر در مکان یابی کتابخانه های آستان قدس رضوی در مشهد

صفحه 33-54

احمد زارعی؛ محمود سالاری؛ علی اکبر عنابستانی