همکاران دفتر نشریه

مدیر اجرایی

سیده طوبی پیراهش

فقه واصول مدیر اجرایی فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی و نشریه الکترونیک شمسه سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

t_pirahesh@yahoo.com
05132235331