نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آرشیو شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد جمع‌سپاری در کتابخانه‌ها، آرشیوها، موزه‌ها و گالری‌ها با استفاده از دیدگاه خبرگان [دوره 25، شماره 4، 1401، صفحه 5-30]
 • آموزش ارائه الگوی درس هوشمندی رقابتی برای برنامه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی [دوره 25، شماره 2، 1401، صفحه 62-94]
 • آموزش آینده علم اطلاعات و دانش شناسی: مروری نظام مند بر مطالعات انجام شده در ایران و جهان [دوره 25، شماره 2، 1401، صفحه 186-225]
 • آینده آینده علم اطلاعات و دانش شناسی: مروری نظام مند بر مطالعات انجام شده در ایران و جهان [دوره 25، شماره 2، 1401، صفحه 186-225]

ا

 • ابزارهای معنایی کاربرد فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات در نرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتالی [دوره 25، شماره 2، 1401، صفحه 95-115]
 • ادراک دیداری تشریح رویکرد روان‌شناسانه ادراک دیداری در نسخه قرآنی مذهب قاجاری کتابخانه مرکزی تبریز به شماره ثبت 3089 (مطالعه موردی: واکاوی چهار قانون پرگنانز گشتالت) [دوره 25، شماره 2، 1401، صفحه 258-294]
 • ادوارد فریمن شناسایی و اولویت‌بندی ذی‌نفعان کتابخانه‌های عمومی ایران با استفاده از ماتریس علاقه/قدرت [دوره 25، شماره 1، 1401، صفحه 244-268]
 • ارتباط علمی کنکاشی در بازدارنده‌ها و پیشران‌های نگارش خلاصه همگان‌فهم [دوره 25، شماره 2، 1401، صفحه 226-257]
 • ارزیابی انتشارات بررسی کارنامه و چالش‌های 80 ساله انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران (1316- 1398)، به عنوان فعال‌ترین ناشر دولتی در حوزه علوم کتابداری و آرشیوی [دوره 25، شماره 3، 1401، صفحه 115-142]
 • استاندارد ISO18925 بررسی میزان رعایت معیار‌های مرتبط با حفاظت از محمل‌های اطلاعاتی غیرچاپی در کتابخانه‌‌های دانشگاه تبریز و دانشگاه علوم ‌پزشکی تبریز براساس استاندارد [E] ۱۸۹۲۵ ISO [دوره 25، شماره 2، 1401، صفحه 5-33]
 • استفاده مجدد از داده‌ها وضعیت پژوهشگران حوزه علوم پایه در اشتراک‌گذاری و استفاده مجدد از داده‌های پژوهشی [دوره 25، شماره 4، 1401، صفحه 189-216]
 • اسطوره آفرینش سرمایه نمادین از گنجینه‌های نسخ خطی با ایجاد موزه‌های روایت‌مند [دوره 25، شماره 3، 1401، صفحه 214-235]
 • اشتراک‌گذاری داده وضعیت پژوهشگران حوزه علوم پایه در اشتراک‌گذاری و استفاده مجدد از داده‌های پژوهشی [دوره 25، شماره 4، 1401، صفحه 189-216]
 • اشتراک‌گذاری دانش نقش اشتراک‌گذاری دانش در تمایل به وحدت بین اعضای هیئت علمی دانشگاه و مدرسان حوزه علمیه [دوره 25، شماره 4، 1401، صفحه 139-159]
 • اطلاعات علمی اولویت‌بندی شاخص‌های نظام نشر علمی در ایران [دوره 25، شماره 4، 1401، صفحه 49-72]
 • اعضای هیأت علمی پیشکسوت کاوش تجربیات اعضای هیأت علمی پیشکسوت دانشگاه شیراز درباره مستندسازی ایده های پژوهشی: مطالعه کیفی [دوره 25، شماره 1، 1401، صفحه 169-192]
 • اعضای هیئت علمی بررسی عوامل اثرگذار بر تقویت مشارکت اعضای هیئت علمی برای فعالیت‌های داوطلبانه در انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران [دوره 25، شماره 4، 1401، صفحه 31-48]
 • انتشارات دولتی بررسی کارنامه و چالش‌های 80 ساله انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران (1316- 1398)، به عنوان فعال‌ترین ناشر دولتی در حوزه علوم کتابداری و آرشیوی [دوره 25، شماره 3، 1401، صفحه 115-142]
 • انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران بررسی عوامل اثرگذار بر تقویت مشارکت اعضای هیئت علمی برای فعالیت‌های داوطلبانه در انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران [دوره 25، شماره 4، 1401، صفحه 31-48]
 • ایده‌های پژوهشی کاوش تجربیات اعضای هیأت علمی پیشکسوت دانشگاه شیراز درباره مستندسازی ایده های پژوهشی: مطالعه کیفی [دوره 25، شماره 1، 1401، صفحه 169-192]
 • ایران نیازها و انتظارات سالمندان از کتابخانه‌های عمومی ایران: یک پیمایش ملی [دوره 25، شماره 1، 1401، صفحه 193-220]

ب

 • بازیابی اطلاعات کاربرد فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات در نرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتالی [دوره 25، شماره 2، 1401، صفحه 95-115]
 • بازیابی اطلاعات چالش‌های بازیابی نام‌های پژوهشگران در مخازن اطلاعاتی: مطالعه موردی (سامانه اطلاعات علمی دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 25، شماره 1، 1401، صفحه 221-243]
 • بازیابی اطلاعات اولویت‌بندی معیارهای مؤثر بر استفاده از پیشنهادهای پرسش با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 25، شماره 2، 1401، صفحه 160-185]
 • برچسب همپوشانی کلیدواژه‌های مقالات مجله ساینتومتریکس با برچسب‌های بیبسونومی و توصیفگرهای پذیرفته شده در سرعنوان‌های موضوعی کنگره [دوره 25، شماره 1، 1401، صفحه 93-114]
 • برنامه درسی ارائه الگوی درس هوشمندی رقابتی برای برنامه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی [دوره 25، شماره 2، 1401، صفحه 62-94]
 • برنامه‌های کتابخوان الکترونیکی طراحی مدل تعامل کاربران با برنامه‌های کتابخوان الکترونیکی [دوره 25، شماره 2، 1401، صفحه 34-61]
 • بیبسونومی همپوشانی کلیدواژه‌های مقالات مجله ساینتومتریکس با برچسب‌های بیبسونومی و توصیفگرهای پذیرفته شده در سرعنوان‌های موضوعی کنگره [دوره 25، شماره 1، 1401، صفحه 93-114]

پ

 • پژوهش آینده علم اطلاعات و دانش شناسی: مروری نظام مند بر مطالعات انجام شده در ایران و جهان [دوره 25، شماره 2، 1401، صفحه 186-225]
 • پژوهش کنکاشی در بازدارنده‌ها و پیشران‌های نگارش خلاصه همگان‌فهم [دوره 25، شماره 2، 1401، صفحه 226-257]
 • پیاده‌سازی مدیریت دانش ارائه و ارزیابی مدل پیاده‌سازی مدیریت دانش برای شرکت بیمه دانا [دوره 25، شماره 2، 1401، صفحه 116-139]
 • پیشنهاد پرسش اولویت‌بندی معیارهای مؤثر بر استفاده از پیشنهادهای پرسش با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 25، شماره 2، 1401، صفحه 160-185]

ت

 • تالیف و کتابت آثار فقهی نقش مدارس در تألیف و کتابت آثار فقهی در دوره صفویه اول با استناد به نسخ خطی کتابخانه‌های ایران [دوره 25، شماره 3، 1401، صفحه 166-188]
 • تحلیل ذی‌نفعان شناسایی و اولویت‌بندی ذی‌نفعان کتابخانه‌های عمومی ایران با استفاده از ماتریس علاقه/قدرت [دوره 25، شماره 1، 1401، صفحه 244-268]
 • تحلیل محتوا بازنمایی عناصر مرتبط با خواندن در ادبیات داستانی تالیفی در مقایسه با آثار ترجمه شده‌ سال‌های 95-1390 [دوره 25، شماره 1، 1401، صفحه 60-92]
 • تذهیب تشریح رویکرد روان‌شناسانه ادراک دیداری در نسخه قرآنی مذهب قاجاری کتابخانه مرکزی تبریز به شماره ثبت 3089 (مطالعه موردی: واکاوی چهار قانون پرگنانز گشتالت) [دوره 25، شماره 2، 1401، صفحه 258-294]
 • تذهیب قرآنی مصداق یابی الگوهای تذهیب دوره ایلخانی در نسخ قرآنی [دوره 25، شماره 3، 1401، صفحه 236-268]
 • ترس‌های دوران کودکی بررسی میزان اثر بخشی قصه‌گویی بر کاهش ترس‌ها و کمرویی در کودکان 3-8 ساله [دوره 25، شماره 2، 1401، صفحه 140-159]
 • ترکی آذری بررسی وضعیت نشر کتاب به زبان ترکی آذری از سال 1358 تا 1397 [دوره 25، شماره 3، 1401، صفحه 189-213]
 • ترویج علم کنکاشی در بازدارنده‌ها و پیشران‌های نگارش خلاصه همگان‌فهم [دوره 25، شماره 2، 1401، صفحه 226-257]
 • تعامل انسان اطلاعات مؤلفه‌های رابط کاربر و اثر آن بر استفاده کاربران از وبگاه [دوره 25، شماره 3، 1401، صفحه 86-114]
 • تعامل انسان رایانه مؤلفه‌های رابط کاربر و اثر آن بر استفاده کاربران از وبگاه [دوره 25، شماره 3، 1401، صفحه 86-114]
 • تعامل انسان و رایانه طراحی مدل تعامل کاربران با برنامه‌های کتابخوان الکترونیکی [دوره 25، شماره 2، 1401، صفحه 34-61]
 • تعامل کاربران طراحی مدل تعامل کاربران با برنامه‌های کتابخوان الکترونیکی [دوره 25، شماره 2، 1401، صفحه 34-61]
 • تمایل به وحدت نقش اشتراک‌گذاری دانش در تمایل به وحدت بین اعضای هیئت علمی دانشگاه و مدرسان حوزه علمیه [دوره 25، شماره 4، 1401، صفحه 139-159]

ج

 • جامعه شبکه‌ای نقش جامعه شبکه‌ای در هویت حرفه‌ای کتابداران آستان قدس رضوی [دوره 25، شماره 1، 1401، صفحه 5-28]
 • جمع‌سپاری شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد جمع‌سپاری در کتابخانه‌ها، آرشیوها، موزه‌ها و گالری‌ها با استفاده از دیدگاه خبرگان [دوره 25، شماره 4، 1401، صفحه 5-30]

چ

 • چالش‌‏ها تحلیل مسائل و چالش‌های حق ‏‌مؤلف منابع دیجیتالی متنی از دیدگاه مدیران کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاهی شهر تهران [دوره 25، شماره 1، 1401، صفحه 29-59]

ح

 • حفاظت بررسی میزان رعایت معیار‌های مرتبط با حفاظت از محمل‌های اطلاعاتی غیرچاپی در کتابخانه‌‌های دانشگاه تبریز و دانشگاه علوم ‌پزشکی تبریز براساس استاندارد [E] ۱۸۹۲۵ ISO [دوره 25، شماره 2، 1401، صفحه 5-33]
 • حق‌مؤلف تحلیل مسائل و چالش‌های حق ‏‌مؤلف منابع دیجیتالی متنی از دیدگاه مدیران کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاهی شهر تهران [دوره 25، شماره 1، 1401، صفحه 29-59]
 • حقوق ایران ماهیت حقوقی فعالیت داوطلبانه در کتابخانه‌ها [دوره 25، شماره 4، 1401، صفحه 95-115]

خ

 • خانواده مطالعه لفظی و ضمنی مفاهیم مرتبط با زنان و خانواده در قرآن کریم [دوره 25، شماره 1، 1401، صفحه 115-144]
 • خدمات عمومی شناسایی و طبقه‌بندی کاربردهای هوش مصنوعی در بخش ها و خدمات کتابخانه‌ها با استفاده از روش فراترکیب [دوره 25، شماره 3، 1401، صفحه 5-35]
 • خدمات فنی شناسایی و طبقه‌بندی کاربردهای هوش مصنوعی در بخش ها و خدمات کتابخانه‌ها با استفاده از روش فراترکیب [دوره 25، شماره 3، 1401، صفحه 5-35]
 • خدمات مدیریتی شناسایی و طبقه‌بندی کاربردهای هوش مصنوعی در بخش ها و خدمات کتابخانه‌ها با استفاده از روش فراترکیب [دوره 25، شماره 3، 1401، صفحه 5-35]
 • خلاصه‌نویسی کنکاشی در بازدارنده‌ها و پیشران‌های نگارش خلاصه همگان‌فهم [دوره 25، شماره 2، 1401، صفحه 226-257]
 • خلاقیت بررسی عوامل تسهیل‌گر و بازدارنده پیاده‌سازی فضاهای سازنده در کتابخانه‌های عمومی [دوره 25، شماره 4، 1401، صفحه 217-243]
 • خواندن بازنمایی عناصر مرتبط با خواندن در ادبیات داستانی تالیفی در مقایسه با آثار ترجمه شده‌ سال‌های 95-1390 [دوره 25، شماره 1، 1401، صفحه 60-92]

د

 • داده‌های پژوهشی وضعیت پژوهشگران حوزه علوم پایه در اشتراک‌گذاری و استفاده مجدد از داده‌های پژوهشی [دوره 25، شماره 4، 1401، صفحه 189-216]
 • داستان تألیفی بازنمایی عناصر مرتبط با خواندن در ادبیات داستانی تالیفی در مقایسه با آثار ترجمه شده‌ سال‌های 95-1390 [دوره 25، شماره 1، 1401، صفحه 60-92]
 • داستان ترجمه شده بازنمایی عناصر مرتبط با خواندن در ادبیات داستانی تالیفی در مقایسه با آثار ترجمه شده‌ سال‌های 95-1390 [دوره 25، شماره 1، 1401، صفحه 60-92]
 • داوطلبی آفلاین مقایسه داوطلبی آنلاین و آفلاین در میان دانشجویان: با تأکید بر کتابخانه‌ها [دوره 25، شماره 4، 1401، صفحه 73-94]
 • داوطلبی آنلاین مقایسه داوطلبی آنلاین و آفلاین در میان دانشجویان: با تأکید بر کتابخانه‌ها [دوره 25، شماره 4، 1401، صفحه 73-94]
 • دوره صفوی اول نقش مدارس در تألیف و کتابت آثار فقهی در دوره صفویه اول با استناد به نسخ خطی کتابخانه‌های ایران [دوره 25، شماره 3، 1401، صفحه 166-188]

ر

 • رابط کاربر وب سایت مؤلفه‌های رابط کاربر و اثر آن بر استفاده کاربران از وبگاه [دوره 25، شماره 3، 1401، صفحه 86-114]
 • رتبه‌بندی معیارهای ارزیابی و رتبه‌بندی محتوایی کتاب‌های تخصصی در حوزه‌ علوم انسانی از نظر متخصصان [دوره 25، شماره 3، 1401، صفحه 143-165]
 • ردیاب چشمی مؤلفه‌های رابط کاربر و اثر آن بر استفاده کاربران از وبگاه [دوره 25، شماره 3، 1401، صفحه 86-114]
 • روانشناسی گشتالت تشریح رویکرد روان‌شناسانه ادراک دیداری در نسخه قرآنی مذهب قاجاری کتابخانه مرکزی تبریز به شماره ثبت 3089 (مطالعه موردی: واکاوی چهار قانون پرگنانز گشتالت) [دوره 25، شماره 2، 1401، صفحه 258-294]
 • روایت آفرینش سرمایه نمادین از گنجینه‌های نسخ خطی با ایجاد موزه‌های روایت‌مند [دوره 25، شماره 3، 1401، صفحه 214-235]
 • رویکرد چشم-ذهن مؤلفه‌های رابط کاربر و اثر آن بر استفاده کاربران از وبگاه [دوره 25، شماره 3، 1401، صفحه 86-114]

ز

 • زبان ترکی آذری بررسی وضعیت نشر کتاب به زبان ترکی آذری از سال 1358 تا 1397 [دوره 25، شماره 3، 1401، صفحه 189-213]
 • زنان مطالعه لفظی و ضمنی مفاهیم مرتبط با زنان و خانواده در قرآن کریم [دوره 25، شماره 1، 1401، صفحه 115-144]

س

 • سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بررسی کارنامه و چالش‌های 80 ساله انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران (1316- 1398)، به عنوان فعال‌ترین ناشر دولتی در حوزه علوم کتابداری و آرشیوی [دوره 25، شماره 3، 1401، صفحه 115-142]
 • سالمندان نیازها و انتظارات سالمندان از کتابخانه‌های عمومی ایران: یک پیمایش ملی [دوره 25، شماره 1، 1401، صفحه 193-220]
 • سامانه‌های اطلاعات علمی چالش‌های بازیابی نام‌های پژوهشگران در مخازن اطلاعاتی: مطالعه موردی (سامانه اطلاعات علمی دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 25، شماره 1، 1401، صفحه 221-243]
 • ساینتومتریکس همپوشانی کلیدواژه‌های مقالات مجله ساینتومتریکس با برچسب‌های بیبسونومی و توصیفگرهای پذیرفته شده در سرعنوان‌های موضوعی کنگره [دوره 25، شماره 1، 1401، صفحه 93-114]
 • سرعنوان ‌موضوعی کنگره همپوشانی کلیدواژه‌های مقالات مجله ساینتومتریکس با برچسب‌های بیبسونومی و توصیفگرهای پذیرفته شده در سرعنوان‌های موضوعی کنگره [دوره 25، شماره 1، 1401، صفحه 93-114]
 • سرمایه‌های نمادین آفرینش سرمایه نمادین از گنجینه‌های نسخ خطی با ایجاد موزه‌های روایت‌مند [دوره 25، شماره 3، 1401، صفحه 214-235]
 • سواد سلامت بررسی رابطه سواد سلامت و شیو‌ه‌های کسب اطلاعات سلامت کتابداران کتابخانه آستان قدس رضوی در دوران همه گیری کرونا [دوره 25، شماره 4، 1401، صفحه 117-138]

ش

 • شرکت بیمه دانا ارائه و ارزیابی مدل پیاده‌سازی مدیریت دانش برای شرکت بیمه دانا [دوره 25، شماره 2، 1401، صفحه 116-139]

ع

 • عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند نقش اشتراک‌گذاری دانش در تمایل به وحدت بین اعضای هیئت علمی دانشگاه و مدرسان حوزه علمیه [دوره 25، شماره 4، 1401، صفحه 139-159]
 • علم اطلاعات و دانش‌شناسی آینده علم اطلاعات و دانش شناسی: مروری نظام مند بر مطالعات انجام شده در ایران و جهان [دوره 25، شماره 2، 1401، صفحه 186-225]
 • علم اطلاعات و دانش شناسی ارائه الگوی درس هوشمندی رقابتی برای برنامه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی [دوره 25، شماره 2، 1401، صفحه 62-94]
 • علوم انسانی و رفتاری معیارهای ارزیابی و رتبه‌بندی محتوایی کتاب‌های تخصصی در حوزه‌ علوم انسانی از نظر متخصصان [دوره 25، شماره 3، 1401، صفحه 143-165]
 • علوم پایه وضعیت پژوهشگران حوزه علوم پایه در اشتراک‌گذاری و استفاده مجدد از داده‌های پژوهشی [دوره 25، شماره 4، 1401، صفحه 189-216]
 • عملکرد انتشارات بررسی کارنامه و چالش‌های 80 ساله انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران (1316- 1398)، به عنوان فعال‌ترین ناشر دولتی در حوزه علوم کتابداری و آرشیوی [دوره 25، شماره 3، 1401، صفحه 115-142]
 • عوامل بازدارنده بررسی عوامل تسهیل‌گر و بازدارنده پیاده‌سازی فضاهای سازنده در کتابخانه‌های عمومی [دوره 25، شماره 4، 1401، صفحه 217-243]
 • عوامل تسهیل‌گر بررسی عوامل تسهیل‌گر و بازدارنده پیاده‌سازی فضاهای سازنده در کتابخانه‌های عمومی [دوره 25، شماره 4، 1401، صفحه 217-243]
 • عوامل مؤثر شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر قیمت‌گذاری کالاهای اطلاعاتی در مراکز اطلاع‌رسانی ایران [دوره 25، شماره 1، 1401، صفحه 145-168]

ف

 • فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (اف ای اچ پی) اولویت‌بندی معیارهای مؤثر بر استفاده از پیشنهادهای پرسش با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 25، شماره 2، 1401، صفحه 160-185]
 • فرمول‌بندی پرسش اولویت‌بندی معیارهای مؤثر بر استفاده از پیشنهادهای پرسش با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 25، شماره 2، 1401، صفحه 160-185]
 • فضای‌سازنده بررسی عوامل تسهیل‌گر و بازدارنده پیاده‌سازی فضاهای سازنده در کتابخانه‌های عمومی [دوره 25، شماره 4، 1401، صفحه 217-243]
 • فعالیت داوطلبانه مقایسه داوطلبی آنلاین و آفلاین در میان دانشجویان: با تأکید بر کتابخانه‌ها [دوره 25، شماره 4، 1401، صفحه 73-94]
 • فعالیت داوطلبانه ماهیت حقوقی فعالیت داوطلبانه در کتابخانه‌ها [دوره 25، شماره 4، 1401، صفحه 95-115]
 • فعالیت‌های داوطلبانه بررسی عوامل اثرگذار بر تقویت مشارکت اعضای هیئت علمی برای فعالیت‌های داوطلبانه در انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران [دوره 25، شماره 4، 1401، صفحه 31-48]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی کارنامه و چالش‌های 80 ساله انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران (1316- 1398)، به عنوان فعال‌ترین ناشر دولتی در حوزه علوم کتابداری و آرشیوی [دوره 25، شماره 3، 1401، صفحه 115-142]
 • فناوری معنایی کاربرد فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات در نرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتالی [دوره 25، شماره 2، 1401، صفحه 95-115]
 • فهرست نویسی اجتماعی نگرش کاربران نسبت به پیاده‌سازی فهرست‌نویسی اجتماعی پویا در اپک کتابخانه ملی ایران [دوره 25، شماره 3، 1401، صفحه 65-85]
 • فوکسونومی همپوشانی کلیدواژه‌های مقالات مجله ساینتومتریکس با برچسب‌های بیبسونومی و توصیفگرهای پذیرفته شده در سرعنوان‌های موضوعی کنگره [دوره 25، شماره 1، 1401، صفحه 93-114]
 • فولکسونومی همپوشانی کلیدواژه‌های مقالات مجله ساینتومتریکس با برچسب‌های بیبسونومی و توصیفگرهای پذیرفته شده در سرعنوان‌های موضوعی کنگره [دوره 25، شماره 1، 1401، صفحه 93-114]

ق

 • قرآن کریم مطالعه لفظی و ضمنی مفاهیم مرتبط با زنان و خانواده در قرآن کریم [دوره 25، شماره 1، 1401، صفحه 115-144]
 • قرآن‌های دوره‬ ایلخانی مصداق یابی الگوهای تذهیب دوره ایلخانی در نسخ قرآنی [دوره 25، شماره 3، 1401، صفحه 236-268]
 • قرارداد کار داوطلبانه ماهیت حقوقی فعالیت داوطلبانه در کتابخانه‌ها [دوره 25، شماره 4، 1401، صفحه 95-115]
 • قصه‌گویی بررسی میزان اثر بخشی قصه‌گویی بر کاهش ترس‌ها و کمرویی در کودکان 3-8 ساله [دوره 25، شماره 2، 1401، صفحه 140-159]
 • قوانین پرگنانز تشریح رویکرد روان‌شناسانه ادراک دیداری در نسخه قرآنی مذهب قاجاری کتابخانه مرکزی تبریز به شماره ثبت 3089 (مطالعه موردی: واکاوی چهار قانون پرگنانز گشتالت) [دوره 25، شماره 2، 1401، صفحه 258-294]
 • قیمت‌گذاری شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر قیمت‌گذاری کالاهای اطلاعاتی در مراکز اطلاع‌رسانی ایران [دوره 25، شماره 1، 1401، صفحه 145-168]

ک

 • کاربران کتابخانه ملی نگرش کاربران نسبت به پیاده‌سازی فهرست‌نویسی اجتماعی پویا در اپک کتابخانه ملی ایران [دوره 25، شماره 3، 1401، صفحه 65-85]
 • کالاهای اطلاعاتی شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر قیمت‌گذاری کالاهای اطلاعاتی در مراکز اطلاع‌رسانی ایران [دوره 25، شماره 1، 1401، صفحه 145-168]
 • کاوش تجربیات کاوش تجربیات اعضای هیأت علمی پیشکسوت دانشگاه شیراز درباره مستندسازی ایده های پژوهشی: مطالعه کیفی [دوره 25، شماره 1، 1401، صفحه 169-192]
 • کتاب بررسی وضعیت نشر کتاب به زبان ترکی آذری از سال 1358 تا 1397 [دوره 25، شماره 3، 1401، صفحه 189-213]
 • کتاب تخصصی معیارهای ارزیابی و رتبه‌بندی محتوایی کتاب‌های تخصصی در حوزه‌ علوم انسانی از نظر متخصصان [دوره 25، شماره 3، 1401، صفحه 143-165]
 • کتابخانه آینده علم اطلاعات و دانش شناسی: مروری نظام مند بر مطالعات انجام شده در ایران و جهان [دوره 25، شماره 2، 1401، صفحه 186-225]
 • کتابخانه شناسایی و طبقه‌بندی کاربردهای هوش مصنوعی در بخش ها و خدمات کتابخانه‌ها با استفاده از روش فراترکیب [دوره 25، شماره 3، 1401، صفحه 5-35]
 • کتابخانه شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد جمع‌سپاری در کتابخانه‌ها، آرشیوها، موزه‌ها و گالری‌ها با استفاده از دیدگاه خبرگان [دوره 25، شماره 4، 1401، صفحه 5-30]
 • کتابخانه‏ دیجیتالی تحلیل مسائل و چالش‌های حق ‏‌مؤلف منابع دیجیتالی متنی از دیدگاه مدیران کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاهی شهر تهران [دوره 25، شماره 1، 1401، صفحه 29-59]
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی بررسی رابطه سواد سلامت و شیو‌ه‌های کسب اطلاعات سلامت کتابداران کتابخانه آستان قدس رضوی در دوران همه گیری کرونا [دوره 25، شماره 4، 1401، صفحه 117-138]
 • کتابخانه مرکزی تبریز تشریح رویکرد روان‌شناسانه ادراک دیداری در نسخه قرآنی مذهب قاجاری کتابخانه مرکزی تبریز به شماره ثبت 3089 (مطالعه موردی: واکاوی چهار قانون پرگنانز گشتالت) [دوره 25، شماره 2، 1401، صفحه 258-294]
 • کتابخانه ملی ایران نگرش کاربران نسبت به پیاده‌سازی فهرست‌نویسی اجتماعی پویا در اپک کتابخانه ملی ایران [دوره 25، شماره 3، 1401، صفحه 65-85]
 • کتابخانه‌ها مقایسه داوطلبی آنلاین و آفلاین در میان دانشجویان: با تأکید بر کتابخانه‌ها [دوره 25، شماره 4، 1401، صفحه 73-94]
 • کتابخانه ها ماهیت حقوقی فعالیت داوطلبانه در کتابخانه‌ها [دوره 25، شماره 4، 1401، صفحه 95-115]
 • کتابخانه‌‏های دانشگاهی تحلیل مسائل و چالش‌های حق ‏‌مؤلف منابع دیجیتالی متنی از دیدگاه مدیران کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاهی شهر تهران [دوره 25، شماره 1، 1401، صفحه 29-59]
 • کتابخانه‌های دیجیتالی کاربرد فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات در نرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتالی [دوره 25، شماره 2، 1401، صفحه 95-115]
 • کتابخانه‌های عمومی نیازها و انتظارات سالمندان از کتابخانه‌های عمومی ایران: یک پیمایش ملی [دوره 25، شماره 1، 1401، صفحه 193-220]
 • کتابخانه‌های عمومی بررسی عوامل تسهیل‌گر و بازدارنده پیاده‌سازی فضاهای سازنده در کتابخانه‌های عمومی [دوره 25، شماره 4، 1401، صفحه 217-243]
 • کتابخانه‌های عمومی ایران شناسایی و اولویت‌بندی ذی‌نفعان کتابخانه‌های عمومی ایران با استفاده از ماتریس علاقه/قدرت [دوره 25، شماره 1، 1401، صفحه 244-268]
 • کتابخوان‌های الکترونیکی طراحی مدل تعامل کاربران با برنامه‌های کتابخوان الکترونیکی [دوره 25، شماره 2، 1401، صفحه 34-61]
 • کتابدار آینده علم اطلاعات و دانش شناسی: مروری نظام مند بر مطالعات انجام شده در ایران و جهان [دوره 25، شماره 2، 1401، صفحه 186-225]
 • کتابداران بررسی رابطه سواد سلامت و شیو‌ه‌های کسب اطلاعات سلامت کتابداران کتابخانه آستان قدس رضوی در دوران همه گیری کرونا [دوره 25، شماره 4، 1401، صفحه 117-138]
 • کتابداران آستان قدس رضوی نقش جامعه شبکه‌ای در هویت حرفه‌ای کتابداران آستان قدس رضوی [دوره 25، شماره 1، 1401، صفحه 5-28]
 • کتابداری ارائه الگوی درس هوشمندی رقابتی برای برنامه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی [دوره 25، شماره 2، 1401، صفحه 62-94]
 • کتاب‌سنجی بررسی وضعیت نشر کتاب به زبان ترکی آذری از سال 1358 تا 1397 [دوره 25، شماره 3، 1401، صفحه 189-213]
 • کرونا بررسی رابطه سواد سلامت و شیو‌ه‌های کسب اطلاعات سلامت کتابداران کتابخانه آستان قدس رضوی در دوران همه گیری کرونا [دوره 25، شماره 4، 1401، صفحه 117-138]
 • کمرویی بررسی میزان اثر بخشی قصه‌گویی بر کاهش ترس‌ها و کمرویی در کودکان 3-8 ساله [دوره 25، شماره 2، 1401، صفحه 140-159]
 • کنترل مستند چالش‌های بازیابی نام‌های پژوهشگران در مخازن اطلاعاتی: مطالعه موردی (سامانه اطلاعات علمی دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 25، شماره 1، 1401، صفحه 221-243]
 • کودکان بررسی میزان اثر بخشی قصه‌گویی بر کاهش ترس‌ها و کمرویی در کودکان 3-8 ساله [دوره 25، شماره 2، 1401، صفحه 140-159]
 • کیفیت منابع معیارهای ارزیابی و رتبه‌بندی محتوایی کتاب‌های تخصصی در حوزه‌ علوم انسانی از نظر متخصصان [دوره 25، شماره 3، 1401، صفحه 143-165]

گ

 • گالری شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد جمع‌سپاری در کتابخانه‌ها، آرشیوها، موزه‌ها و گالری‌ها با استفاده از دیدگاه خبرگان [دوره 25، شماره 4، 1401، صفحه 5-30]

م

 • ماتریس علاقه/قدرت شناسایی و اولویت‌بندی ذی‌نفعان کتابخانه‌های عمومی ایران با استفاده از ماتریس علاقه/قدرت [دوره 25، شماره 1، 1401، صفحه 244-268]
 • ماده 10 قانون مدنی ماهیت حقوقی فعالیت داوطلبانه در کتابخانه‌ها [دوره 25، شماره 4، 1401، صفحه 95-115]
 • محمل‌های اطلاعاتی غیرچاپی بررسی میزان رعایت معیار‌های مرتبط با حفاظت از محمل‌های اطلاعاتی غیرچاپی در کتابخانه‌‌های دانشگاه تبریز و دانشگاه علوم ‌پزشکی تبریز براساس استاندارد [E] ۱۸۹۲۵ ISO [دوره 25، شماره 2، 1401، صفحه 5-33]
 • مخازن سازمانی چالش‌های بازیابی نام‌های پژوهشگران در مخازن اطلاعاتی: مطالعه موردی (سامانه اطلاعات علمی دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 25، شماره 1، 1401، صفحه 221-243]
 • مدارس شیعی نقش مدارس در تألیف و کتابت آثار فقهی در دوره صفویه اول با استناد به نسخ خطی کتابخانه‌های ایران [دوره 25، شماره 3، 1401، صفحه 166-188]
 • مدرسان حوزه علمیه نقش اشتراک‌گذاری دانش در تمایل به وحدت بین اعضای هیئت علمی دانشگاه و مدرسان حوزه علمیه [دوره 25، شماره 4، 1401، صفحه 139-159]
 • مدل‌سازی طراحی مدل تعامل کاربران با برنامه‌های کتابخوان الکترونیکی [دوره 25، شماره 2، 1401، صفحه 34-61]
 • مدل مدیریت دانش ارائه و ارزیابی مدل پیاده‌سازی مدیریت دانش برای شرکت بیمه دانا [دوره 25، شماره 2، 1401، صفحه 116-139]
 • مدیریت دانش شناسایی مولفه های ممیزی دانش از دیدگاه خبرگان؛ یک پژوهش دلفی [دوره 25، شماره 4، 1401، صفحه 161-187]
 • مراکز اطلاع‌رسانی ایران شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر قیمت‌گذاری کالاهای اطلاعاتی در مراکز اطلاع‌رسانی ایران [دوره 25، شماره 1، 1401، صفحه 145-168]
 • مرور نظام‌مند آینده علم اطلاعات و دانش شناسی: مروری نظام مند بر مطالعات انجام شده در ایران و جهان [دوره 25، شماره 2، 1401، صفحه 186-225]
 • مستندسازی کاوش تجربیات اعضای هیأت علمی پیشکسوت دانشگاه شیراز درباره مستندسازی ایده های پژوهشی: مطالعه کیفی [دوره 25، شماره 1، 1401، صفحه 169-192]
 • مشارکت علمی بررسی عوامل اثرگذار بر تقویت مشارکت اعضای هیئت علمی برای فعالیت‌های داوطلبانه در انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران [دوره 25، شماره 4، 1401، صفحه 31-48]
 • مشوق‌ها کنکاشی در بازدارنده‌ها و پیشران‌های نگارش خلاصه همگان‌فهم [دوره 25، شماره 2، 1401، صفحه 226-257]
 • مطالعه ضمنی مطالعه لفظی و ضمنی مفاهیم مرتبط با زنان و خانواده در قرآن کریم [دوره 25، شماره 1، 1401، صفحه 115-144]
 • مطالعه لفظی مطالعه لفظی و ضمنی مفاهیم مرتبط با زنان و خانواده در قرآن کریم [دوره 25، شماره 1، 1401، صفحه 115-144]
 • ممیزی دانش شناسایی مولفه های ممیزی دانش از دیدگاه خبرگان؛ یک پژوهش دلفی [دوره 25، شماره 4، 1401، صفحه 161-187]
 • منابع کسب اطلاعات سلامت بررسی رابطه سواد سلامت و شیو‌ه‌های کسب اطلاعات سلامت کتابداران کتابخانه آستان قدس رضوی در دوران همه گیری کرونا [دوره 25، شماره 4، 1401، صفحه 117-138]
 • منابع متنی تحلیل مسائل و چالش‌های حق ‏‌مؤلف منابع دیجیتالی متنی از دیدگاه مدیران کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاهی شهر تهران [دوره 25، شماره 1، 1401، صفحه 29-59]
 • موانع کنکاشی در بازدارنده‌ها و پیشران‌های نگارش خلاصه همگان‌فهم [دوره 25، شماره 2، 1401، صفحه 226-257]
 • موزه آفرینش سرمایه نمادین از گنجینه‌های نسخ خطی با ایجاد موزه‌های روایت‌مند [دوره 25، شماره 3، 1401، صفحه 214-235]
 • موزه شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد جمع‌سپاری در کتابخانه‌ها، آرشیوها، موزه‌ها و گالری‌ها با استفاده از دیدگاه خبرگان [دوره 25، شماره 4، 1401، صفحه 5-30]
 • مولفه های ممیزی دانش شناسایی مولفه های ممیزی دانش از دیدگاه خبرگان؛ یک پژوهش دلفی [دوره 25، شماره 4، 1401، صفحه 161-187]

ن

 • نام‌ها چالش‌های بازیابی نام‌های پژوهشگران در مخازن اطلاعاتی: مطالعه موردی (سامانه اطلاعات علمی دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 25، شماره 1، 1401، صفحه 221-243]
 • نرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتالی کاربرد فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات در نرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتالی [دوره 25، شماره 2، 1401، صفحه 95-115]
 • نسخ خطی آفرینش سرمایه نمادین از گنجینه‌های نسخ خطی با ایجاد موزه‌های روایت‌مند [دوره 25، شماره 3، 1401، صفحه 214-235]
 • نسخ خطی مصداق یابی الگوهای تذهیب دوره ایلخانی در نسخ قرآنی [دوره 25، شماره 3، 1401، صفحه 236-268]
 • نسخ خطی فقهی نقش مدارس در تألیف و کتابت آثار فقهی در دوره صفویه اول با استناد به نسخ خطی کتابخانه‌های ایران [دوره 25، شماره 3، 1401، صفحه 166-188]
 • نشر بررسی وضعیت نشر کتاب به زبان ترکی آذری از سال 1358 تا 1397 [دوره 25، شماره 3، 1401، صفحه 189-213]
 • نشر تخصصی اولویت‌بندی شاخص‌های نظام نشر علمی در ایران [دوره 25، شماره 4، 1401، صفحه 49-72]
 • نشر دانشگاهی اولویت‌بندی شاخص‌های نظام نشر علمی در ایران [دوره 25، شماره 4، 1401، صفحه 49-72]
 • نشر علمی اولویت‌بندی شاخص‌های نظام نشر علمی در ایران [دوره 25، شماره 4، 1401، صفحه 49-72]
 • نظام نشر علمی اولویت‌بندی شاخص‌های نظام نشر علمی در ایران [دوره 25، شماره 4، 1401، صفحه 49-72]
 • نظریه داده‌بنیاد کاوش تجربیات اعضای هیأت علمی پیشکسوت دانشگاه شیراز درباره مستندسازی ایده های پژوهشی: مطالعه کیفی [دوره 25، شماره 1، 1401، صفحه 169-192]
 • نظریه ذی‌نفعان شناسایی و اولویت‌بندی ذی‌نفعان کتابخانه‌های عمومی ایران با استفاده از ماتریس علاقه/قدرت [دوره 25، شماره 1، 1401، صفحه 244-268]
 • نگهداری بررسی میزان رعایت معیار‌های مرتبط با حفاظت از محمل‌های اطلاعاتی غیرچاپی در کتابخانه‌‌های دانشگاه تبریز و دانشگاه علوم ‌پزشکی تبریز براساس استاندارد [E] ۱۸۹۲۵ ISO [دوره 25، شماره 2، 1401، صفحه 5-33]
 • نیازها و انتظارات نیازها و انتظارات سالمندان از کتابخانه‌های عمومی ایران: یک پیمایش ملی [دوره 25، شماره 1، 1401، صفحه 193-220]

ه

 • هوش مصنوعی شناسایی و طبقه‌بندی کاربردهای هوش مصنوعی در بخش ها و خدمات کتابخانه‌ها با استفاده از روش فراترکیب [دوره 25، شماره 3، 1401، صفحه 5-35]
 • هوشمندی رقابتی ارائه الگوی درس هوشمندی رقابتی برای برنامه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی [دوره 25، شماره 2، 1401، صفحه 62-94]
 • هویت حرفه‌ای نقش جامعه شبکه‌ای در هویت حرفه‌ای کتابداران آستان قدس رضوی [دوره 25، شماره 1، 1401، صفحه 5-28]