نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب‌های محل کار کلی‍ّات ارگونومی در کتابخانه‌ها [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، 1383، صفحه 103-118]
 • آموزش پست مدرنیته و علوم کتابداری و اطلاع رسانی [دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، 1383، صفحه 5-22]
 • آموزش کتابداری میراث دانشگاهی علم کتابداری و اطلاع‌‍‌رسانی: منابع و فرصت‌ها [دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، 1383، صفحه 97-118]
 • آموزش کتابداری بررسی برنامه‌های درسی کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، 1383، صفحه 5-23]
 • آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی اعضای هیئت علمی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، 1383، صفحه 5-24]

ا

 • ادبیات کودکان و نوجوانان نگاهی نوین به تقسیم بندی داستان های واقعی در ادبیات کودکان و نوجوانان [دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، 1383، صفحه 33-42]
 • ارتباطات ارتباط حرفه‌ای از طریق وب‌سایت کتابخانه مروری بر متون موجود [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، 1383، صفحه 119-150]
 • ارگونومی کلی‍ّات ارگونومی در کتابخانه‌ها [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، 1383، صفحه 103-118]
 • اصل کمترین کوشش بررسی نظردانشجویان دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد دربارة خواندن به قصد یادگیری، خواندن به قصد لذ‌ّت، خواندن به قصد تصمیم‌گیری و دو اصل «معقول‌اندیشی» و «کمترین کوشش» [دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، 1383، صفحه 43-68]
 • اصل معقول‌اندیشی بررسی نظردانشجویان دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد دربارة خواندن به قصد یادگیری، خواندن به قصد لذ‌ّت، خواندن به قصد تصمیم‌گیری و دو اصل «معقول‌اندیشی» و «کمترین کوشش» [دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، 1383، صفحه 43-68]
 • اطلاعات علمی بررسی وضعیت کم‍ّی تولید اطلاعات علمی به‌وسیلة اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در سال‌های 1379ـ1374 [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، 1383، صفحه 73-80]
 • اطلاعات‌گرایی تعامل حرفة کتابداری و اطلاع‌رسانی با فرآیند جهانی‌شدن [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، 1383، صفحه 79-94]
 • اطلاع‌رسانی پارادایم و بازیابی اطلاعات [دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، 1383، صفحه 3-21]
 • اعضای هیئت علمی بررسی رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد از اینترنت [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، 1383، صفحه 45-64]
 • اعضای هیئت علمی بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی اعضای هیئت علمی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، 1383، صفحه 5-24]
 • اعضای هیئت علمی بررسی وضعیت کم‍ّی تولید اطلاعات علمی به‌وسیلة اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در سال‌های 1379ـ1374 [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، 1383، صفحه 73-80]
 • ایران بررسی برنامه‌های درسی کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، 1383، صفحه 5-23]
 • ایران تحصیل با اشک در داخل: ماجرای دانشجویان دکتری ایرانی [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، 1383، صفحه 26-43]
 • اینترنت بررسی رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد از اینترنت [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، 1383، صفحه 45-64]
 • اینترنت پنهان اینترنت‌پنهان و منابع اطلاعاتی نهفته در اعماق نامرئی شبکة جهان‌گستر وب [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، 1383، صفحه 25-42]

ب

پ

 • پارادایم پارادایم و بازیابی اطلاعات [دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، 1383، صفحه 3-21]
 • پالایش عنصر سطح توصیف منابع شبکه ای [دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، 1383، صفحه 23-38]
 • پایان‌نامه‌های ایران بررسی میزان همخوانی کلیدواژههای عنوان و توصیفگرهای نمایه‌سازان در پایگاه اطلاعاتی «چکیدة پایان‌نامه‌های ایران» [دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، 1383، صفحه 107-129]
 • پژوهش کیفی از نگاه استفاده‌کننده: معرفی روش‌شناسی کیفی ـ کم‍ّی معنابخشی [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، 1383، صفحه 81-102]
 • پست‌ مدرنیته پست مدرنیته و علوم کتابداری و اطلاع رسانی [دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، 1383، صفحه 5-22]

ت

 • تجزیة مقدار ویژه مروری بر نمایه‌سازی معانی پنهان: نظریه و کاربردها [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، 1383، صفحه 53-62]
 • تحصیل تحصیل با اشک در داخل: ماجرای دانشجویان دکتری ایرانی [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، 1383، صفحه 26-43]
 • تحلیل‌های آماری قانون برادفورد در مجموعه‌های نامعین/استنتاج‌های آماری برای تحلیل کتابخانه [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، 1383، صفحه 137-156]
 • ترجمة انسانی انسان مترجم و ترجمة ماشینی: بررسی موردی مشکلات ماشین ترجمة انگلیسی به فارسی «پدیده» [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، 1383، صفحه 101-120]
 • ترجمة انگلیسی‌ـ فارسی انسان مترجم و ترجمة ماشینی: بررسی موردی مشکلات ماشین ترجمة انگلیسی به فارسی «پدیده» [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، 1383، صفحه 101-120]
 • ترجمة ماشینی انسان مترجم و ترجمة ماشینی: بررسی موردی مشکلات ماشین ترجمة انگلیسی به فارسی «پدیده» [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، 1383، صفحه 101-120]
 • تطبیق سلسله‌مراتبی نمایه سازی سلسله مراتبی مدارک ساخت یافته [دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، 1383، صفحه 23-32]
 • تفکر نظام‌مدار نظریه عمومی نظامها در کتابداری و اطلاع رسانی [دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، 1383، صفحه 61-82]
 • توصیفگرها بررسی میزان همخوانی کلیدواژههای عنوان و توصیفگرهای نمایه‌سازان در پایگاه اطلاعاتی «چکیدة پایان‌نامه‌های ایران» [دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، 1383، صفحه 107-129]
 • توضیحگرهای ابرداده‌ای سطح توصیف منابع شبکه ای [دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، 1383، صفحه 23-38]
 • تولید اطلاعات جغرافیای فرار مغزها و تأثیر آن بر جریان اطلاعات [دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، 1383، صفحه 39-60]
 • تولید اطلاعات بررسی وضعیت کم‍ّی تولید اطلاعات علمی به‌وسیلة اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در سال‌های 1379ـ1374 [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، 1383، صفحه 73-80]

ج

 • جریان اطلاعات جغرافیای فرار مغزها و تأثیر آن بر جریان اطلاعات [دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، 1383، صفحه 39-60]
 • جهانی‌شدن تعامل حرفة کتابداری و اطلاع‌رسانی با فرآیند جهانی‌شدن [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، 1383، صفحه 79-94]
 • جهانی‌شدن کتابخانه‌ها و فرآیند جهانی‌شدن [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، 1383، صفحه 63-72]

چ

 • چکیدة پایان‌نامه‌های ایران بررسی میزان همخوانی کلیدواژههای عنوان و توصیفگرهای نمایه‌سازان در پایگاه اطلاعاتی «چکیدة پایان‌نامه‌های ایران» [دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، 1383، صفحه 107-129]

خ

 • خازن‌الکتب دانشورزی [دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، 1383، صفحه 95-105]
 • خدمات اطلاع‌رسانی کتابخانه‌ها و فرآیند جهانی‌شدن [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، 1383، صفحه 63-72]
 • خزانه‌الکتب دانشورزی [دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، 1383، صفحه 95-105]
 • خط‌مشی مجموعه‌سازی وجین: ضرورت پویایی کتابخانه‌ها در مجموعه‌سازی [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، 1383، صفحه 65-78]
 • خواندن به قصد تصمیم‌گیری بررسی نظردانشجویان دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد دربارة خواندن به قصد یادگیری، خواندن به قصد لذ‌ّت، خواندن به قصد تصمیم‌گیری و دو اصل «معقول‌اندیشی» و «کمترین کوشش» [دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، 1383، صفحه 43-68]
 • خواندن به قصد لذت بررسی نظردانشجویان دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد دربارة خواندن به قصد یادگیری، خواندن به قصد لذ‌ّت، خواندن به قصد تصمیم‌گیری و دو اصل «معقول‌اندیشی» و «کمترین کوشش» [دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، 1383، صفحه 43-68]
 • خواندن به قصد یادگیری بررسی نظردانشجویان دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد دربارة خواندن به قصد یادگیری، خواندن به قصد لذ‌ّت، خواندن به قصد تصمیم‌گیری و دو اصل «معقول‌اندیشی» و «کمترین کوشش» [دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، 1383، صفحه 43-68]

د

 • دارالکتب دانشورزی [دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، 1383، صفحه 95-105]
 • داستان‌های واقعی نگاهی نوین به تقسیم بندی داستان های واقعی در ادبیات کودکان و نوجوانان [دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، 1383، صفحه 33-42]
 • دانشجویان تحصیل با اشک در داخل: ماجرای دانشجویان دکتری ایرانی [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، 1383، صفحه 26-43]
 • دانشکده‌های اطلاع‌رسانی میراث دانشگاهی علم کتابداری و اطلاع‌‍‌رسانی: منابع و فرصت‌ها [دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، 1383، صفحه 97-118]
 • دانشکده‌های کتابداری میراث دانشگاهی علم کتابداری و اطلاع‌‍‌رسانی: منابع و فرصت‌ها [دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، 1383، صفحه 97-118]
 • دانشگاه علوم پزشکی کاشان بررسی وضعیت کم‍ّی تولید اطلاعات علمی به‌وسیلة اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در سال‌های 1379ـ1374 [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، 1383، صفحه 73-80]
 • دانشگاه فردوسی بررسی رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد از اینترنت [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، 1383، صفحه 45-64]
 • دانشور دانشورزی [دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، 1383، صفحه 95-105]
 • دانشورز دانشورزی [دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، 1383، صفحه 95-105]
 • دکتری تحصیل با اشک در داخل: ماجرای دانشجویان دکتری ایرانی [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، 1383، صفحه 26-43]

ر

 • راهکارها و پیشنهادها تعامل حرفة کتابداری و اطلاع‌رسانی با فرآیند جهانی‌شدن [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، 1383، صفحه 79-94]
 • رده‌بندی نگاهی نوین به تقسیم بندی داستان های واقعی در ادبیات کودکان و نوجوانان [دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، 1383، صفحه 33-42]
 • رضایت شغلی بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی اعضای هیئت علمی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، 1383، صفحه 5-24]
 • رضایتمندی میزان رضایت مراجعان از خدمات کتابخانه و مراکز اطلاع‌رسانی صنعت نفت تهران [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، 1383، صفحه 95-100]
 • رفتار اطلاع یابی بررسی رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد از اینترنت [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، 1383، صفحه 45-64]
 • رویکرد نظام‌مدار نظریه عمومی نظامها در کتابداری و اطلاع رسانی [دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، 1383، صفحه 61-82]

س

 • سطح توصیف سطح توصیف منابع شبکه ای [دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، 1383، صفحه 23-38]
 • سطح توصیف شکل‌نوین پیشنهادی برای شناسه‌های کتابشناسی مل‍ّی ایران [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، 1383، صفحه 43-52]

ش

ط

ع

ف

 • فرار مغزها جغرافیای فرار مغزها و تأثیر آن بر جریان اطلاعات [دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، 1383، صفحه 39-60]
 • فناوری اطلاعات پست مدرنیته و علوم کتابداری و اطلاع رسانی [دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، 1383، صفحه 5-22]
 • فناوری اطلاعات کتابخانه‌ها و فرآیند جهانی‌شدن [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، 1383، صفحه 63-72]
 • فهرستبرگه شکل‌نوین پیشنهادی برای شناسه‌های کتابشناسی مل‍ّی ایران [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، 1383، صفحه 43-52]
 • فهرستنویسی توصیفی شکل‌نوین پیشنهادی برای شناسه‌های کتابشناسی مل‍ّی ایران [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، 1383، صفحه 43-52]
 • فهرستنویسی سطح اول شکل‌نوین پیشنهادی برای شناسه‌های کتابشناسی مل‍ّی ایران [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، 1383، صفحه 43-52]
 • فهرستنویسی سطح دوم شکل‌نوین پیشنهادی برای شناسه‌های کتابشناسی مل‍ّی ایران [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، 1383، صفحه 43-52]

ق

 • قانون برادفورد قانون برادفورد در مجموعه‌های نامعین/استنتاج‌های آماری برای تحلیل کتابخانه [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، 1383، صفحه 137-156]
 • قدرت قدرت و وابستگی متقابل در عصر اطلاعات [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، 1383، صفحه 121-136]
 • قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن شکل‌نوین پیشنهادی برای شناسه‌های کتابشناسی مل‍ّی ایران [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، 1383، صفحه 43-52]

ک

 • کتابخانة منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز پیاده‌سازی پایگاه نشریات الکترونیکی متن کامل فارسی در کتابخانة منطقه‌ای علوم و تکنولوژی [دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، 1383، صفحه 83-96]
 • کتابخانه‌ها مدیریت مجلات الکترونیکی در کتابخانه‌ها [دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، 1383، صفحه 69-81]
 • کتابخانه‌ها کتابخانه‌ها و فرآیند جهانی‌شدن [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، 1383، صفحه 63-72]
 • کتابخانه‌ها کلی‍ّات ارگونومی در کتابخانه‌ها [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، 1383، صفحه 103-118]
 • کتابخانه‌ها و مراکز اطلاعاتی تعامل حرفة کتابداری و اطلاع‌رسانی با فرآیند جهانی‌شدن [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، 1383، صفحه 79-94]
 • کتابدار دانشورزی [دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، 1383، صفحه 95-105]
 • کتابدار راهنما دانشورزی [دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، 1383، صفحه 95-105]
 • کتابدار محقق دانشورزی [دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، 1383، صفحه 95-105]
 • کتابداری پارادایم و بازیابی اطلاعات [دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، 1383، صفحه 3-21]
 • کتابداری دانشورزی [دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، 1383، صفحه 95-105]
 • کتابداری و اطلاع‌رسانی بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی اعضای هیئت علمی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، 1383، صفحه 5-24]
 • کتابشناس دانشورزی [دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، 1383، صفحه 95-105]
 • کتابشناسی ملی ایران شکل‌نوین پیشنهادی برای شناسه‌های کتابشناسی مل‍ّی ایران [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، 1383، صفحه 43-52]
 • کلیدواژه‌ها بررسی میزان همخوانی کلیدواژههای عنوان و توصیفگرهای نمایه‌سازان در پایگاه اطلاعاتی «چکیدة پایان‌نامه‌های ایران» [دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، 1383، صفحه 107-129]
 • کودکان دبستانی بررسی و مقایسه پژوهشهای مربوط به واژگان نوشتاری، گفتاری یا خوانداری کودکان دبستانی ایران از ابتدا تاکنون [دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، 1383، صفحه 83-94]

گ

 • گزینش نشریه‌های ادواری قانون برادفورد در مجموعه‌های نامعین/استنتاج‌های آماری برای تحلیل کتابخانه [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، 1383، صفحه 137-156]

م

 • ماشین ترجمة «پدیده» انسان مترجم و ترجمة ماشینی: بررسی موردی مشکلات ماشین ترجمة انگلیسی به فارسی «پدیده» [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، 1383، صفحه 101-120]
 • ماشین ترجمه انسان مترجم و ترجمة ماشینی: بررسی موردی مشکلات ماشین ترجمة انگلیسی به فارسی «پدیده» [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، 1383، صفحه 101-120]
 • مجلات الکترونیکی مدیریت مجلات الکترونیکی در کتابخانه‌ها [دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، 1383، صفحه 69-81]
 • مجموعه‌سازی وجین: ضرورت پویایی کتابخانه‌ها در مجموعه‌سازی [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، 1383، صفحه 65-78]
 • مجموعه‌های نامعین قانون برادفورد در مجموعه‌های نامعین/استنتاج‌های آماری برای تحلیل کتابخانه [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، 1383، صفحه 137-156]
 • محتوای درسی میراث دانشگاهی علم کتابداری و اطلاع‌‍‌رسانی: منابع و فرصت‌ها [دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، 1383، صفحه 97-118]
 • مدرنیته پست مدرنیته و علوم کتابداری و اطلاع رسانی [دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، 1383، صفحه 5-22]
 • مدیریت مدیریت مجلات الکترونیکی در کتابخانه‌ها [دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، 1383، صفحه 69-81]
 • مدیریت اطلاعات از نگاه استفاده‌کننده: معرفی روش‌شناسی کیفی ـ کم‍ّی معنابخشی [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، 1383، صفحه 81-102]
 • مراجعان میزان رضایت مراجعان از خدمات کتابخانه و مراکز اطلاع‌رسانی صنعت نفت تهران [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، 1383، صفحه 95-100]
 • مراکز اطلاع‌‌رسانی صنعت نفت میزان رضایت مراجعان از خدمات کتابخانه و مراکز اطلاع‌رسانی صنعت نفت تهران [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، 1383، صفحه 95-100]
 • مصرف اطلاعات جغرافیای فرار مغزها و تأثیر آن بر جریان اطلاعات [دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، 1383، صفحه 39-60]
 • مطالعات کاربردگرا از نگاه استفاده‌کننده: معرفی روش‌شناسی کیفی ـ کم‍ّی معنابخشی [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، 1383، صفحه 81-102]
 • معنابخشی از نگاه استفاده‌کننده: معرفی روش‌شناسی کیفی ـ کم‍ّی معنابخشی [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، 1383، صفحه 81-102]
 • مهاجرت دانشمندان جغرافیای فرار مغزها و تأثیر آن بر جریان اطلاعات [دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، 1383، صفحه 39-60]
 • موانع تحصیل با اشک در داخل: ماجرای دانشجویان دکتری ایرانی [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، 1383، صفحه 26-43]

ن

 • نشریات علمی متن کامل پیاده‌سازی پایگاه نشریات الکترونیکی متن کامل فارسی در کتابخانة منطقه‌ای علوم و تکنولوژی [دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، 1383، صفحه 83-96]
 • نشریة الکترونیکی پیاده‌سازی پایگاه نشریات الکترونیکی متن کامل فارسی در کتابخانة منطقه‌ای علوم و تکنولوژی [دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، 1383، صفحه 83-96]
 • نشریة الکترونیکی متن کامل فارسی پیاده‌سازی پایگاه نشریات الکترونیکی متن کامل فارسی در کتابخانة منطقه‌ای علوم و تکنولوژی [دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، 1383، صفحه 83-96]
 • نظام‌های باز نظریه عمومی نظامها در کتابداری و اطلاع رسانی [دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، 1383، صفحه 61-82]
 • نظام‌های بسته نظریه عمومی نظامها در کتابداری و اطلاع رسانی [دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، 1383، صفحه 61-82]
 • نظریة عمومی نظام‌ها نظریه عمومی نظامها در کتابداری و اطلاع رسانی [دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، 1383، صفحه 61-82]
 • نگرش نظام‌مدار نظریه عمومی نظامها در کتابداری و اطلاع رسانی [دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، 1383، صفحه 61-82]
 • نمایه‌سازی سلسله‌مراتبی نمایه سازی سلسله مراتبی مدارک ساخت یافته [دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، 1383، صفحه 23-32]
 • نمایه‌سازی معانی پنهان مروری بر نمایه‌سازی معانی پنهان: نظریه و کاربردها [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، 1383، صفحه 53-62]

و

 • وابستگی متقابل قدرت و وابستگی متقابل در عصر اطلاعات [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، 1383، صفحه 121-136]
 • واژگان پایه بررسی و مقایسه پژوهشهای مربوط به واژگان نوشتاری، گفتاری یا خوانداری کودکان دبستانی ایران از ابتدا تاکنون [دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، 1383، صفحه 83-94]
 • واژگان خوانداری بررسی و مقایسه پژوهشهای مربوط به واژگان نوشتاری، گفتاری یا خوانداری کودکان دبستانی ایران از ابتدا تاکنون [دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، 1383، صفحه 83-94]
 • واژگان گفتاری بررسی و مقایسه پژوهشهای مربوط به واژگان نوشتاری، گفتاری یا خوانداری کودکان دبستانی ایران از ابتدا تاکنون [دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، 1383، صفحه 83-94]
 • واژگان نوشتاری بررسی و مقایسه پژوهشهای مربوط به واژگان نوشتاری، گفتاری یا خوانداری کودکان دبستانی ایران از ابتدا تاکنون [دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، 1383، صفحه 83-94]
 • وب پنهان اینترنت‌پنهان و منابع اطلاعاتی نهفته در اعماق نامرئی شبکة جهان‌گستر وب [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، 1383، صفحه 25-42]
 • وب‌سایت‌ کتابخانه‌ها ارتباط حرفه‌ای از طریق وب‌سایت کتابخانه مروری بر متون موجود [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، 1383، صفحه 119-150]
 • وب عمیق اینترنت‌پنهان و منابع اطلاعاتی نهفته در اعماق نامرئی شبکة جهان‌گستر وب [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، 1383، صفحه 25-42]
 • وب مات اینترنت‌پنهان و منابع اطلاعاتی نهفته در اعماق نامرئی شبکة جهان‌گستر وب [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، 1383، صفحه 25-42]
 • وب نامرئی اینترنت‌پنهان و منابع اطلاعاتی نهفته در اعماق نامرئی شبکة جهان‌گستر وب [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، 1383، صفحه 25-42]
 • وجین وجین: ضرورت پویایی کتابخانه‌ها در مجموعه‌سازی [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، 1383، صفحه 65-78]