نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آتش‌سوزی کتابخانه بررسی وضعیت شرایط فیزیکی کتابخانه‌های دانشگاهی ایران [دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، 1386، صفحه 205-217]

ا

 • ابرداده بررسی میزان اثربخشی عناصر ابرداده‌ای بر رتبه‌بندی صفحات وب توسط موتورهای کاوش عمومی [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 241-258]
 • ابرنشانه‌های اچ.تی.ام.ال بررسی میزان اثربخشی عناصر ابرداده‌ای بر رتبه‌بندی صفحات وب توسط موتورهای کاوش عمومی [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 241-258]
 • اثربخشی بررسی تأثیر سیستم فناوری اطلاعات بر ارائه خدمات مطلوب درسازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 273-292]
 • ادبیات کودکان و نوجوانان بررسی گرایشهای موضوعی کتابهای اطلاعاتی کودکان و نوجوانان طی سالهای 1380- 1384 [دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، 1386، صفحه 167-180]
 • ارباب رجوع بررسی تأثیر سیستم فناوری اطلاعات بر ارائه خدمات مطلوب درسازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 273-292]
 • ارتباطها و متقاعدسازی نظریه برچسب‌گذاری و برچسبهای موضوعی در ... سازماندهی اطلاعات: نگاهی تطبیقی از زاویه ارتباطهای متقاعدگرانه [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 65-88]
 • ارتباطهای علمی مجلات دسترسی آزاد : مسائل، مباحث و ... و نگرانیهای مطرح دربارة آنها [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 277-308]
 • ارزش اطلاعات تعیین ارزش اطلاعات در توجیه سیستمهای پشتیبان تصمیم [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 309-336]
 • ارزیابی ارزیابی سایتهای وب بازیابی شده توسط دو راهنمای شبکه وب (ODP و YAHOO) در حوزه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی براساس معیارهای محتوا و کارایی [دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، 1386، صفحه 39-60]
 • ارزیابی تحلیل پیوندهای فرامتنی در وب‌سایتهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران [دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، 1386، صفحه 151-178]
 • ارزیابی بیرونی ارزیابی درونی در کتابخانه‌های دانشگاهی: مطالعة موردی... مطالعه موردی کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 111-128]
 • ارزیابی درونی ارزیابی درونی در کتابخانه‌های دانشگاهی: مطالعة موردی... مطالعه موردی کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 111-128]
 • استاندارد ایزو 214 بررسی و مقایسة چکیدة فارسی مقاله‌های مجله‌های علمی ـ پژوهشی حوزة علوم انسانی با «استاندارد ایزو 214» [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 37-52]
 • استاندارد ایزو 999 ارزیابی نمایه‌های پایان کتابهای فارسی حوزه علوم اجتماعی از نظر رعایت ملاکهای استاندارد ایزو 999 [دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، 1386، صفحه 79-98]
 • استفاده از منابع الکترونیکی آشنایی با شیوه‌های تحلیل گزارش فرایند داد و گرفت (تعامل) در نظامهای اطلاعات الکترونیکی [دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، 1386، صفحه 181-204]
 • استقلال سازمانی مدیر عوامل مؤثر بر موفقیت مدیران مراکز ملّی اطلاعات علمی در ایران [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 145-176]
 • استناد میزان گرایش ملّیتها در استناد به تولیدات علمی ایرانیان [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 213-236]
 • اشتراک دانش بررسی وضعیت و بسترهای به اشتراک‌گذاری دانش در سازمان کتابخانه‌های آستان قدس رضوی در انطباق با الگوی «نوناکا و تاکه‌ اوچی» [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 177-212]
 • اصطلاحنامه رویکردها و چالشهای رده‌بندی خودکار منابع اطلاعاتی در محیط جدید [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 91-106]
 • اطلاعات مغایر تجسّس اطلاعات [دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، 1386، صفحه 141-150]
 • اطلاع­رسانان پر کردن شکاف دیجیتال: تأملی بر ... تأملی بر نقش کتابداران و اطلاع‌رسانان در هزاره سوم [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 129-144]
 • افت منابع نقد و نظری بر مسئله از دست دادن منابع در کتابخانه‌ها ... با نگاهی به کتابخانه‌های آستان قدس رضوی [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 49-64]
 • الگوهای ارزیابی ارزیابی درونی در کتابخانه‌های دانشگاهی: مطالعة موردی... مطالعه موردی کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 111-128]
 • الگوی استفاده کاربر آشنایی با شیوه‌های تحلیل گزارش فرایند داد و گرفت (تعامل) در نظامهای اطلاعات الکترونیکی [دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، 1386، صفحه 181-204]
 • الگوی تبدیل دانش «نوناکا و تاکه اوچی» بررسی وضعیت و بسترهای به اشتراک‌گذاری دانش در سازمان کتابخانه‌های آستان قدس رضوی در انطباق با الگوی «نوناکا و تاکه‌ اوچی» [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 177-212]
 • انگیزة مطالعه بررسی عوامل تسهیل‌کننده و بازدارندة مطالعه و رابطة نگرش به مطالعه و کتاب‌خوانی با الگوی انگیزشی مزلو [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 89-110]
 • ایران بررسی گرایشهای موضوعی کتابهای اطلاعاتی کودکان و نوجوانان طی سالهای 1380- 1384 [دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، 1386، صفحه 167-180]
 • ایران تحلیل پیوندهای فرامتنی در وب‌سایتهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران [دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، 1386، صفحه 151-178]
 • ایران تولید اطلاعات علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران، ترکیه، عربستان سعودی و مصر [دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، 1386، صفحه 179-196]
 • اینترنت چرخة نشر سنّتی در برابر چرخة نشر الکترونیکی [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 259-276]

ب

 • بازده به مقیاس رتبه‌بندی کتابخانه‌های دانشگاهی بر اساس سطح عملکرد با استفاده از تکنیکهای تحلیل پوششی داده‌ها و بُردا (مورد: کتابخانه‌های دانشگاه یزد) [دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، 1386، صفحه 35-56]
 • بازیابی اطلاعات زندگی واقعی، کاربران واقعی و نیازهای واقعی: بررسی و تحلیل پرس‌و‌جوهای کاربران در وب [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 237-271]
 • بازیابی اطلاعات بررسی میزان اثربخشی عناصر ابرداده‌ای بر رتبه‌بندی صفحات وب توسط موتورهای کاوش عمومی [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 241-258]
 • بازیابی اطّلاعات بررسی مدل فضای برداری در بازیابی اطّلاعات [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 197-210]
 • بحران مجلات مجلات دسترسی آزاد : مسائل، مباحث و ... و نگرانیهای مطرح دربارة آنها [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 277-308]
 • برچسبهای موضوعی نظریه برچسب‌گذاری و برچسبهای موضوعی در ... سازماندهی اطلاعات: نگاهی تطبیقی از زاویه ارتباطهای متقاعدگرانه [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 65-88]
 • بررسی ملیتی میزان گرایش ملّیتها در استناد به تولیدات علمی ایرانیان [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 213-236]

پ

 • پایگاه ISI میزان گرایش ملّیتها در استناد به تولیدات علمی ایرانیان [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 213-236]
 • پایگاههای کتابشناختی تحلیل کارکردهای عناصر اطلاعاتی در پیشینه کتابشناختی: رویکردی نو به سازماندهی چند منظوره اطلاعات در فهرستهای رایانه‌ای [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 53-90]
 • پرس و جو زندگی واقعی، کاربران واقعی و نیازهای واقعی: بررسی و تحلیل پرس‌و‌جوهای کاربران در وب [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 237-271]
 • پژوهشکدة مهندسی جهاد کشاورزی بررسی وضعیت تولیدات علمی پژوهشگران پژوهشکدة مهندسی در سالهای 1370-1384 [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 107-124]
 • پژوهشگران بررسی وضعیت تولیدات علمی پژوهشگران پژوهشکدة مهندسی در سالهای 1370-1384 [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 107-124]
 • پیشینه پژوهش فهرستهای رایانه‌ای در ایران و جهان: مروری بر متون [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 157-196]
 • پیشینه‌های کتابشناختی تحلیل کارکردهای عناصر اطلاعاتی در پیشینه کتابشناختی: رویکردی نو به سازماندهی چند منظوره اطلاعات در فهرستهای رایانه‌ای [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 53-90]
 • پیوندهای فرامتنی تحلیل پیوندهای فرامتنی در وب‌سایتهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران [دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، 1386، صفحه 151-178]

ت

 • تجسّس اطلاعات تجسّس اطلاعات [دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، 1386، صفحه 141-150]
 • تحلیل استنادی تحلیل استنادی مقاله‌های منتشر شده در 30 شمارة فصلنامة «کتابداری و اطلاع‌رسانی» بین سالهای 1376ـ1384 [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 7-36]
 • تحلیل پوششی داده‌ها رتبه‌بندی کتابخانه‌های دانشگاهی بر اساس سطح عملکرد با استفاده از تکنیکهای تحلیل پوششی داده‌ها و بُردا (مورد: کتابخانه‌های دانشگاه یزد) [دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، 1386، صفحه 35-56]
 • تحلیل پیوندها تحلیل پیوندهای وب‌سایتهای انجمنها و مؤسسات ملی و بین‌المللی کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 125-156]
 • تحلیل گزارش تعاملات آشنایی با شیوه‌های تحلیل گزارش فرایند داد و گرفت (تعامل) در نظامهای اطلاعات الکترونیکی [دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، 1386، صفحه 181-204]
 • تحلیل هزینه‌ ـ منفعت تعیین ارزش اطلاعات در توجیه سیستمهای پشتیبان تصمیم [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 309-336]
 • تخصص مدیر عوامل مؤثر بر موفقیت مدیران مراکز ملّی اطلاعات علمی در ایران [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 145-176]
 • ترکیه تولید اطلاعات علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران، ترکیه، عربستان سعودی و مصر [دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، 1386، صفحه 179-196]
 • تسهیلات اطلاعاتی نقش عامل انسانی در مدیریت دانش [دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، 1386، صفحه 197-209]
 • تکنولوژی آموزشی[3] تجربة پروژه‌های یادگیری الکترونیکی چگونه بوده است؟ چالشهای پیش روی در پروژه‌های یادگیری الکترونیکی [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 337-355]
 • تکنیک بُردا رتبه‌بندی کتابخانه‌های دانشگاهی بر اساس سطح عملکرد با استفاده از تکنیکهای تحلیل پوششی داده‌ها و بُردا (مورد: کتابخانه‌های دانشگاه یزد) [دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، 1386، صفحه 35-56]
 • تولیدات علمی بررسی وضعیت تولیدات علمی پژوهشگران پژوهشکدة مهندسی در سالهای 1370-1384 [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 107-124]
 • تولیدات علمی ایرانیان میزان گرایش ملّیتها در استناد به تولیدات علمی ایرانیان [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 213-236]
 • تولید اطلاعات تولید اطلاعات علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران، ترکیه، عربستان سعودی و مصر [دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، 1386، صفحه 179-196]

ث

 • ثبات مدیریت عوامل مؤثر بر موفقیت مدیران مراکز ملّی اطلاعات علمی در ایران [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 145-176]

ج

 • جامعه اطلاعاتی جامعه اطلاعاتی، شکل‌گیری و شاخصهای آن [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 210-232]
 • جستجو زندگی واقعی، کاربران واقعی و نیازهای واقعی: بررسی و تحلیل پرس‌و‌جوهای کاربران در وب [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 237-271]

چ

 • چالشهای سازماندهی از آرمانها تا واقعیت: تحلیلی از مهمترین چالشها... و رویکردهای سازماندهی اطلاعات در عصر حاضر [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 5-26]
 • چکیدة تمام‌نما بررسی و مقایسة چکیدة فارسی مقاله‌های مجله‌های علمی ـ پژوهشی حوزة علوم انسانی با «استاندارد ایزو 214» [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 37-52]
 • چکیدة راهنما بررسی و مقایسة چکیدة فارسی مقاله‌های مجله‌های علمی ـ پژوهشی حوزة علوم انسانی با «استاندارد ایزو 214» [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 37-52]
 • چکیدة فارسی بررسی و مقایسة چکیدة فارسی مقاله‌های مجله‌های علمی ـ پژوهشی حوزة علوم انسانی با «استاندارد ایزو 214» [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 37-52]

خ

 • خدمات معرفی کتابخانه بریتانیا به عنوان دنیای دانش [دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، 1386، صفحه 99-122]
 • خدمات کتابخانه انجمن مرجع و خدمات به کاربران رهنمودهایی برای خدمات اطلاع‌رسانی [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 233-240]
 • خدمات کتابخانه میزان رضایت استفاده‌کنندگان از کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران در رابطه با منابع موجود و خدمات ارائه شده سال 1383 [دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، 1386، صفحه 123-140]
 • خودارزیابی ارزیابی درونی در کتابخانه‌های دانشگاهی: مطالعة موردی... مطالعه موردی کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 111-128]
 • خوداستنادی میزان گرایش ملّیتها در استناد به تولیدات علمی ایرانیان [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 213-236]

د

 • دابلین کور بررسی میزان اثربخشی عناصر ابرداده‌ای بر رتبه‌بندی صفحات وب توسط موتورهای کاوش عمومی [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 241-258]
 • داده زندگی واقعی، کاربران واقعی و نیازهای واقعی: بررسی و تحلیل پرس‌و‌جوهای کاربران در وب [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 237-271]
 • دانش ذهنی بررسی وضعیت و بسترهای به اشتراک‌گذاری دانش در سازمان کتابخانه‌های آستان قدس رضوی در انطباق با الگوی «نوناکا و تاکه‌ اوچی» [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 177-212]
 • دانش عینی بررسی وضعیت و بسترهای به اشتراک‌گذاری دانش در سازمان کتابخانه‌های آستان قدس رضوی در انطباق با الگوی «نوناکا و تاکه‌ اوچی» [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 177-212]
 • دانشگاه ایران میزان رضایت استفاده‌کنندگان از کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران در رابطه با منابع موجود و خدمات ارائه شده سال 1383 [دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، 1386، صفحه 123-140]
 • دانشگاه تربیت معلم آذربایجان ارزیابی درونی در کتابخانه‌های دانشگاهی: مطالعة موردی... مطالعه موردی کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 111-128]
 • دسترسی به منابع انجمن مرجع و خدمات به کاربران رهنمودهایی برای خدمات اطلاع‌رسانی [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 233-240]
 • دفتر فناوری اطلاعات و شبکه علمی کشور عوامل مؤثر بر موفقیت مدیران مراکز ملّی اطلاعات علمی در ایران [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 145-176]

ر

 • راهنمای موضوعی ارزیابی سایتهای وب بازیابی شده توسط دو راهنمای شبکه وب (ODP و YAHOO) در حوزه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی براساس معیارهای محتوا و کارایی [دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، 1386، صفحه 39-60]
 • رتبه‌بندی کتابخانه‌های دانشگاهی رتبه‌بندی کتابخانه‌های دانشگاهی بر اساس سطح عملکرد با استفاده از تکنیکهای تحلیل پوششی داده‌ها و بُردا (مورد: کتابخانه‌های دانشگاه یزد) [دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، 1386، صفحه 35-56]
 • رتبه‌بندی مدارک بررسی مدل فضای برداری در بازیابی اطّلاعات [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 197-210]
 • رتبه‌بندی نتایج کاوش بررسی میزان اثربخشی عناصر ابرداده‌ای بر رتبه‌بندی صفحات وب توسط موتورهای کاوش عمومی [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 241-258]
 • رده‌بندی خودکار رویکردها و چالشهای رده‌بندی خودکار منابع اطلاعاتی در محیط جدید [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 91-106]
 • رضایتمندی میزان رضایت استفاده‌کنندگان از کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران در رابطه با منابع موجود و خدمات ارائه شده سال 1383 [دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، 1386، صفحه 123-140]
 • رطوبت کتابخانه بررسی وضعیت شرایط فیزیکی کتابخانه‌های دانشگاهی ایران [دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، 1386، صفحه 205-217]
 • رفتار اطلاع‌یابی آشنایی با شیوه‌های تحلیل گزارش فرایند داد و گرفت (تعامل) در نظامهای اطلاعات الکترونیکی [دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، 1386، صفحه 181-204]
 • رف‌خوانی نقد و نظری بر مسئله از دست دادن منابع در کتابخانه‌ها ... با نگاهی به کتابخانه‌های آستان قدس رضوی [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 49-64]
 • روشنایی کتابخانه بررسی وضعیت شرایط فیزیکی کتابخانه‌های دانشگاهی ایران [دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، 1386، صفحه 205-217]

س

 • ساختمان کتابخانه بررسی وضعیت شرایط فیزیکی کتابخانه‌های دانشگاهی ایران [دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، 1386، صفحه 205-217]
 • سازماندهی اطلاعات از آرمانها تا واقعیت: تحلیلی از مهمترین چالشها... و رویکردهای سازماندهی اطلاعات در عصر حاضر [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 5-26]
 • سازماندهی اطلاعات رویکردهای نو به سازماندهی اطلاعات (آیا امکان سازماندهی تمام اطلاعات وجود دارد؟ دیدگاهی کتابخانه‌ای) [دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، 1386، صفحه 7-38]
 • سازماندهی منابع اینترنتی رویکردها و چالشهای رده‌بندی خودکار منابع اطلاعاتی در محیط جدید [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 91-106]
 • سازماندهی موضوعی نظریه برچسب‌گذاری و برچسبهای موضوعی در ... سازماندهی اطلاعات: نگاهی تطبیقی از زاویه ارتباطهای متقاعدگرانه [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 65-88]
 • سازمان کتابخانه‌ها بررسی تأثیر سیستم فناوری اطلاعات بر ارائه خدمات مطلوب درسازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 273-292]
 • سازمان کتابخانه‌های آستان قدس رضوی بررسی وضعیت و بسترهای به اشتراک‌گذاری دانش در سازمان کتابخانه‌های آستان قدس رضوی در انطباق با الگوی «نوناکا و تاکه‌ اوچی» [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 177-212]
 • سایت وب ارزیابی سایتهای وب بازیابی شده توسط دو راهنمای شبکه وب (ODP و YAHOO) در حوزه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی براساس معیارهای محتوا و کارایی [دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، 1386، صفحه 39-60]
 • سرعنوانهای موضوعی فارسی بررسی میزان همخوانی سرعنوانهای موضوعی فارسی با کلیدواژه‌های عنوان و فهرست مندرجات کتابهای فارسی درحوزه‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم کاربردی و علوم محض [دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، 1386، صفحه 57-80]
 • سرقت منابع نقد و نظری بر مسئله از دست دادن منابع در کتابخانه‌ها ... با نگاهی به کتابخانه‌های آستان قدس رضوی [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 49-64]
 • سروکوآل ارزیابی سطح کیفیت خدمات کتابخانه‌های آموزشی [دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، 1386، صفحه 61-78]
 • سلسله مراتب نیازهای مزلو بررسی عوامل تسهیل‌کننده و بازدارندة مطالعه و رابطة نگرش به مطالعه و کتاب‌خوانی با الگوی انگیزشی مزلو [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 89-110]
 • سوگرفتگی ملی میزان گرایش ملّیتها در استناد به تولیدات علمی ایرانیان [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 213-236]
 • سیستم جامع کتابخانة ملی (رسا) مارک ایران به کجا می‌رود؟... بررسی مارک ایران در سه مرحله [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 27-48]
 • سیستم فناوری اطلاعات بررسی تأثیر سیستم فناوری اطلاعات بر ارائه خدمات مطلوب درسازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 273-292]
 • سیستمهای اطلاعات تعیین ارزش اطلاعات در توجیه سیستمهای پشتیبان تصمیم [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 309-336]
 • سیستمهای پشتیبان تصمیم تعیین ارزش اطلاعات در توجیه سیستمهای پشتیبان تصمیم [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 309-336]

ش

 • شاخصهای سنجش جامعه اطلاعاتی، شکل‌گیری و شاخصهای آن [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 210-232]
 • شبکه عصبی مصنوعی رویکردها و چالشهای رده‌بندی خودکار منابع اطلاعاتی در محیط جدید [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 91-106]
 • شکاف دیجیتال پر کردن شکاف دیجیتال: تأملی بر ... تأملی بر نقش کتابداران و اطلاع‌رسانان در هزاره سوم [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 129-144]
 • شکست پروژه‌ها[2] تجربة پروژه‌های یادگیری الکترونیکی چگونه بوده است؟ چالشهای پیش روی در پروژه‌های یادگیری الکترونیکی [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 337-355]

ض

 • ضریب تأثیرگذاری تحلیل پیوندهای وب‌سایتهای انجمنها و مؤسسات ملی و بین‌المللی کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 125-156]

ع

 • عربستان سعودی تولید اطلاعات علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران، ترکیه، عربستان سعودی و مصر [دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، 1386، صفحه 179-196]
 • علم‏سنجی بررسی وضعیت تولیدات علمی پژوهشگران پژوهشکدة مهندسی در سالهای 1370-1384 [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 107-124]
 • علوم اجتماعی ارزیابی نمایه‌های پایان کتابهای فارسی حوزه علوم اجتماعی از نظر رعایت ملاکهای استاندارد ایزو 999 [دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، 1386، صفحه 79-98]
 • عملکرد کتابخانه‌های دانشگاهی رتبه‌بندی کتابخانه‌های دانشگاهی بر اساس سطح عملکرد با استفاده از تکنیکهای تحلیل پوششی داده‌ها و بُردا (مورد: کتابخانه‌های دانشگاه یزد) [دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، 1386، صفحه 35-56]
 • عناصر داده‌ای تحلیل کارکردهای عناصر اطلاعاتی در پیشینه کتابشناختی: رویکردی نو به سازماندهی چند منظوره اطلاعات در فهرستهای رایانه‌ای [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 53-90]
 • عوامل ارزیابی ارزیابی درونی در کتابخانه‌های دانشگاهی: مطالعة موردی... مطالعه موردی کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 111-128]

ف

 • فاصله فیزیکی از مرکز عوامل مؤثر بر موفقیت مدیران مراکز ملّی اطلاعات علمی در ایران [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 145-176]
 • فراوانی اصطلاح بررسی مدل فضای برداری در بازیابی اطّلاعات [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 197-210]
 • فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی تحلیل استنادی مقاله‌های منتشر شده در 30 شمارة فصلنامة «کتابداری و اطلاع‌رسانی» بین سالهای 1376ـ1384 [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 7-36]
 • فناوری اطلاعات بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات ... توسط کتابداران کتابخانه‌های دانشکده‌های فنی دانشگاههای دولتی شهر تهران [دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، 1386، صفحه 9-34]
 • فناوری اطلاعات چرخة نشر سنّتی در برابر چرخة نشر الکترونیکی [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 259-276]
 • فناوری و آموزش عوامل مؤثر بر موفقیت مدیران مراکز ملّی اطلاعات علمی در ایران [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 145-176]
 • فهرست رایانه‌ای فهرستهای رایانه‌ای در ایران و جهان: مروری بر متون [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 157-196]
 • فهرستنویسی از آرمانها تا واقعیت: تحلیلی از مهمترین چالشها... و رویکردهای سازماندهی اطلاعات در عصر حاضر [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 5-26]
 • فهرستها معرفی کتابخانه بریتانیا به عنوان دنیای دانش [دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، 1386، صفحه 99-122]
 • فهرستهای رایانه‌ای تحلیل کارکردهای عناصر اطلاعاتی در پیشینه کتابشناختی: رویکردی نو به سازماندهی چند منظوره اطلاعات در فهرستهای رایانه‌ای [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 53-90]

ق

 • قابلیت دسترسی صفحات وب بررسی میزان اثربخشی عناصر ابرداده‌ای بر رتبه‌بندی صفحات وب توسط موتورهای کاوش عمومی [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 241-258]
 • قابلیت رؤیت وب‌سایت تحلیل پیوندهای وب‌سایتهای انجمنها و مؤسسات ملی و بین‌المللی کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 125-156]
 • قیمت مجلات آیا مجلات گران‌تر ارزش علمی بیشتری دارند؟ [دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، 1386، صفحه 149-166]
 • قیمت مجلات مجلات دسترسی آزاد : مسائل، مباحث و ... و نگرانیهای مطرح دربارة آنها [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 277-308]

ک

 • کارایی ارزیابی سایتهای وب بازیابی شده توسط دو راهنمای شبکه وب (ODP و YAHOO) در حوزه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی براساس معیارهای محتوا و کارایی [دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، 1386، صفحه 39-60]
 • کاربران بررسی تأثیر سیستم فناوری اطلاعات بر ارائه خدمات مطلوب درسازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 273-292]
 • کارکردهای پیشینه‌های کتابشناختی تحلیل کارکردهای عناصر اطلاعاتی در پیشینه کتابشناختی: رویکردی نو به سازماندهی چند منظوره اطلاعات در فهرستهای رایانه‌ای [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 53-90]
 • کتابخانه ارزیابی سطح کیفیت خدمات کتابخانه‌های آموزشی [دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، 1386، صفحه 61-78]
 • کتابخانه بریتانیا معرفی کتابخانه بریتانیا به عنوان دنیای دانش [دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، 1386، صفحه 99-122]
 • کتابخانه دانشگاهی ارزیابی درونی در کتابخانه‌های دانشگاهی: مطالعة موردی... مطالعه موردی کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 111-128]
 • کتابخانه مرکزی میزان رضایت استفاده‌کنندگان از کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران در رابطه با منابع موجود و خدمات ارائه شده سال 1383 [دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، 1386، صفحه 123-140]
 • کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی عوامل مؤثر بر موفقیت مدیران مراکز ملّی اطلاعات علمی در ایران [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 145-176]
 • کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز، پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایرانEbsco بررسی و مقایسه رابط کاربر دو میزبان داخلی کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی و پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران با چهار میزبان خارجی: Proquest ,Elsevier, Emerald ,Ebsco [دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، 1386، صفحه 107-124]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی تحلیل پیوندهای فرامتنی در وب‌سایتهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران [دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، 1386، صفحه 151-178]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی یزد رتبه‌بندی کتابخانه‌های دانشگاهی بر اساس سطح عملکرد با استفاده از تکنیکهای تحلیل پوششی داده‌ها و بُردا (مورد: کتابخانه‌های دانشگاه یزد) [دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، 1386، صفحه 35-56]
 • کتابخانه‌های ملی ارائه الگویی برای میز مرجع دیجیتالی مرکز اسناد و کتابخانة ملّی جمهوری اسلامی ایران بر اساس تحلیل محتوایی میزهای مرجع دیجیتالی کتابخانه‌های ملّی جهان [دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، 1386، صفحه 125-148]
 • کتابخوانی بررسی عوامل تسهیل‌کننده و بازدارندة مطالعه و رابطة نگرش به مطالعه و کتاب‌خوانی با الگوی انگیزشی مزلو [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 89-110]
 • کتابداران پر کردن شکاف دیجیتال: تأملی بر ... تأملی بر نقش کتابداران و اطلاع‌رسانان در هزاره سوم [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 129-144]
 • کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات ... توسط کتابداران کتابخانه‌های دانشکده‌های فنی دانشگاههای دولتی شهر تهران [دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، 1386، صفحه 9-34]
 • کتابداری و اطلاع‌رسانی ارزیابی سایتهای وب بازیابی شده توسط دو راهنمای شبکه وب (ODP و YAHOO) در حوزه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی براساس معیارهای محتوا و کارایی [دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، 1386، صفحه 39-60]
 • کتابداری و اطلاع‌رسانی تولید اطلاعات علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران، ترکیه، عربستان سعودی و مصر [دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، 1386، صفحه 179-196]
 • کتابهای اطلاعاتی کودکان و نوجوانان بررسی گرایشهای موضوعی کتابهای اطلاعاتی کودکان و نوجوانان طی سالهای 1380- 1384 [دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، 1386، صفحه 167-180]
 • کتابهای فارسی ارزیابی نمایه‌های پایان کتابهای فارسی حوزه علوم اجتماعی از نظر رعایت ملاکهای استاندارد ایزو 999 [دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، 1386، صفحه 79-98]
 • کلیدواژه‌های عنوان بررسی میزان همخوانی سرعنوانهای موضوعی فارسی با کلیدواژه‌های عنوان و فهرست مندرجات کتابهای فارسی درحوزه‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم کاربردی و علوم محض [دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، 1386، صفحه 57-80]
 • کلیدواژه‌های فهرست مندرجات بررسی میزان همخوانی سرعنوانهای موضوعی فارسی با کلیدواژه‌های عنوان و فهرست مندرجات کتابهای فارسی درحوزه‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم کاربردی و علوم محض [دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، 1386، صفحه 57-80]
 • کیفیت خدمات ارزیابی سطح کیفیت خدمات کتابخانه‌های آموزشی [دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، 1386، صفحه 61-78]

گ

 • گم شدن منابع نقد و نظری بر مسئله از دست دادن منابع در کتابخانه‌ها ... با نگاهی به کتابخانه‌های آستان قدس رضوی [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 49-64]

ل

 • لایب کوآل ارزیابی سطح کیفیت خدمات کتابخانه‌های آموزشی [دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، 1386، صفحه 61-78]

م

 • مارک مارک ایران به کجا می‌رود؟... بررسی مارک ایران در سه مرحله [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 27-48]
 • مارک ایران مارک ایران به کجا می‌رود؟... بررسی مارک ایران در سه مرحله [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 27-48]
 • مجلات دسترسی آزاد مجلات دسترسی آزاد : مسائل، مباحث و ... و نگرانیهای مطرح دربارة آنها [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 277-308]
 • مجلات علمی ـ پژوهشی آیا مجلات گران‌تر ارزش علمی بیشتری دارند؟ [دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، 1386، صفحه 149-166]
 • مجلات ناشران تجاری آیا مجلات گران‌تر ارزش علمی بیشتری دارند؟ [دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، 1386، صفحه 149-166]
 • مجلات ناشران غیرانتفاعی آیا مجلات گران‌تر ارزش علمی بیشتری دارند؟ [دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، 1386، صفحه 149-166]
 • مجلات هسته مدیریت اطلاعات مدیریت اطلاعات در حوزه کتابداری: بررسی کمّی چکیده های مربوط به مدیریت اطلاعات در بانک اطلاعاتی لیزا در سالهای 1990- 2005 [دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، 1386، صفحه 81-106]
 • مجلّه‌های علمی ـ پژوهشی بررسی و مقایسة چکیدة فارسی مقاله‌های مجله‌های علمی ـ پژوهشی حوزة علوم انسانی با «استاندارد ایزو 214» [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 37-52]
 • محتوا ارزیابی سایتهای وب بازیابی شده توسط دو راهنمای شبکه وب (ODP و YAHOO) در حوزه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی براساس معیارهای محتوا و کارایی [دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، 1386، صفحه 39-60]
 • محیط رایانه‌ای از آرمانها تا واقعیت: تحلیلی از مهمترین چالشها... و رویکردهای سازماندهی اطلاعات در عصر حاضر [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 5-26]
 • مدل پذیرش فناوری بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات ... توسط کتابداران کتابخانه‌های دانشکده‌های فنی دانشگاههای دولتی شهر تهران [دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، 1386، صفحه 9-34]
 • مدل تحلیل شکاف ارزیابی سطح کیفیت خدمات کتابخانه‌های آموزشی [دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، 1386، صفحه 61-78]
 • مدل فضای اطلاعاتی تعیین ارزش اطلاعات در توجیه سیستمهای پشتیبان تصمیم [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 309-336]
 • مدل فضای برداری بررسی مدل فضای برداری در بازیابی اطّلاعات [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 197-210]
 • مدل ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی رویکردهای نو به سازماندهی اطلاعات (آیا امکان سازماندهی تمام اطلاعات وجود دارد؟ دیدگاهی کتابخانه‌ای) [دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، 1386، صفحه 7-38]
 • مدیریت اطلاعات مدیریت اطلاعات در حوزه کتابداری: بررسی کمّی چکیده های مربوط به مدیریت اطلاعات در بانک اطلاعاتی لیزا در سالهای 1990- 2005 [دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، 1386، صفحه 81-106]
 • مدیریت دانش نقش عامل انسانی در مدیریت دانش [دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، 1386، صفحه 197-209]
 • مراکز اطلاع‌رسانی ارزیابی درونی در کتابخانه‌های دانشگاهی: مطالعة موردی... مطالعه موردی کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 111-128]
 • مرجع دیجیتالی ارائه الگویی برای میز مرجع دیجیتالی مرکز اسناد و کتابخانة ملّی جمهوری اسلامی ایران بر اساس تحلیل محتوایی میزهای مرجع دیجیتالی کتابخانه‌های ملّی جهان [دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، 1386، صفحه 125-148]
 • مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران عوامل مؤثر بر موفقیت مدیران مراکز ملّی اطلاعات علمی در ایران [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 145-176]
 • مشاوران اطلاعاتی نقش عامل انسانی در مدیریت دانش [دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، 1386، صفحه 197-209]
 • مصر تولید اطلاعات علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران، ترکیه، عربستان سعودی و مصر [دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، 1386، صفحه 179-196]
 • مقالات تألیفی تحلیل استنادی مقاله‌های منتشر شده در 30 شمارة فصلنامة «کتابداری و اطلاع‌رسانی» بین سالهای 1376ـ1384 [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 7-36]
 • مقاله‌ها بررسی و مقایسة چکیدة فارسی مقاله‌های مجله‌های علمی ـ پژوهشی حوزة علوم انسانی با «استاندارد ایزو 214» [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 37-52]
 • منابع معرفی کتابخانه بریتانیا به عنوان دنیای دانش [دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، 1386، صفحه 99-122]
 • منابع کتابخانه انجمن مرجع و خدمات به کاربران رهنمودهایی برای خدمات اطلاع‌رسانی [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 233-240]
 • موتورهای کاوش عمومی بررسی میزان اثربخشی عناصر ابرداده‌ای بر رتبه‌بندی صفحات وب توسط موتورهای کاوش عمومی [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 241-258]
 • موزه‌ها ومرکز اسناد آستان قدس رضوی بررسی تأثیر سیستم فناوری اطلاعات بر ارائه خدمات مطلوب درسازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 273-292]
 • میز مرجع دیجیتالی ارائه الگویی برای میز مرجع دیجیتالی مرکز اسناد و کتابخانة ملّی جمهوری اسلامی ایران بر اساس تحلیل محتوایی میزهای مرجع دیجیتالی کتابخانه‌های ملّی جهان [دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، 1386، صفحه 125-148]

ن

 • نشر الکترونیکی چرخة نشر سنّتی در برابر چرخة نشر الکترونیکی [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 259-276]
 • نشر سنتی چرخة نشر سنّتی در برابر چرخة نشر الکترونیکی [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 259-276]
 • نشست زندگی واقعی، کاربران واقعی و نیازهای واقعی: بررسی و تحلیل پرس‌و‌جوهای کاربران در وب [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 237-271]
 • نظریه برچسب‌گذاری نظریه برچسب‌گذاری و برچسبهای موضوعی در ... سازماندهی اطلاعات: نگاهی تطبیقی از زاویه ارتباطهای متقاعدگرانه [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 65-88]
 • نگرش به مطالعه بررسی عوامل تسهیل‌کننده و بازدارندة مطالعه و رابطة نگرش به مطالعه و کتاب‌خوانی با الگوی انگیزشی مزلو [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 89-110]
 • نمایه پایان کتاب ارزیابی نمایه‌های پایان کتابهای فارسی حوزه علوم اجتماعی از نظر رعایت ملاکهای استاندارد ایزو 999 [دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، 1386، صفحه 79-98]
 • نویسندگان هسته مدیریت اطلاعات مدیریت اطلاعات در حوزه کتابداری: بررسی کمّی چکیده های مربوط به مدیریت اطلاعات در بانک اطلاعاتی لیزا در سالهای 1990- 2005 [دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، 1386، صفحه 81-106]

و

 • وب بررسی میزان اثربخشی عناصر ابرداده‌ای بر رتبه‌بندی صفحات وب توسط موتورهای کاوش عمومی [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 241-258]
 • وب‌سایتها تحلیل پیوندهای فرامتنی در وب‌سایتهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران [دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، 1386، صفحه 151-178]
 • وب‌سایتهای انجمنها و مؤسسات ملی و بین‌المللی کتابداری و اطلاع‌رسانی تحلیل پیوندهای وب‌سایتهای انجمنها و مؤسسات ملی و بین‌المللی کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 125-156]
 • وب­سنجی تحلیل پیوندهای وب‌سایتهای انجمنها و مؤسسات ملی و بین‌المللی کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 125-156]
 • وزن اصطلاح بررسی مدل فضای برداری در بازیابی اطّلاعات [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 197-210]
 • وسایل وتجهیزات کتابخانه بررسی وضعیت شرایط فیزیکی کتابخانه‌های دانشگاهی ایران [دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، 1386، صفحه 205-217]

ه

 • همبستگی میزان گرایش ملّیتها در استناد به تولیدات علمی ایرانیان [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 213-236]
 • همکاری بین‌المللی میزان گرایش ملّیتها در استناد به تولیدات علمی ایرانیان [دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، 1386، صفحه 213-236]

ی

 • یادگیری الکترونیکی[1] تجربة پروژه‌های یادگیری الکترونیکی چگونه بوده است؟ چالشهای پیش روی در پروژه‌های یادگیری الکترونیکی [دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، 1386، صفحه 337-355]