نویسنده = مرتضی کوکبی
مروری بر ساختار و کاربردهای نظام های برچسب گذاری اجتماعی

دوره 19، شماره 2، تیر 1395، صفحه 27-43

طاهره جوکار؛ مرتضی کوکبی


ملزومات کارکردی داده‌های مستند (فراد): الگوی مفهومی رابطه ـ موجودیت مستندات در پیشینه‌های کتابشناختی

دوره 13، شماره 4، دی 1389، صفحه 233-260

عبدالحسین فرچ پهلو؛ مرتضی کوکبی؛ رحمت الله فتاحی؛ محسن حاجی زین العابدینی


بررسی رفتار استنادی اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران

دوره 12، شماره 3، مهر 1388، صفحه 65-86

میترا پشوتنی زاده؛ مرتضی کوکبی


نقش «نقش» در بازیابی بهینة اطّلاعات

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 147-158

مرتضی کوکبی


در راستای بهبود بازیابی اطّلاعات

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 41)، فروردین 1387، صفحه 243-258

مرتضی کوکبی


شکل‌نوین پیشنهادی برای شناسه‌های کتابشناسی مل‍ّی ایران

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، فروردین 1383، صفحه 43-52

مرتضی کوکبی


گسترش های ایرانی رده بندی دهدهی دیویی

دوره 1، شماره 2، تیر 1377، صفحه 73-83

مرتضی کوکبی