نویسنده = یزدان منصوریان
معیار های گزینش منابع دسترس پذیر در وب برای مجموعه سازی یک کتابخانه دانشگاهی

دوره 3، شماره 1 (پیاپی 9)، فروردین 1379، صفحه 113-128

رابرت مک گچین؛ یزدان منصوریان