نویسنده = افشین موسوی چلک
واکاوی مؤلفه‌های مدیریت دانش در منابع و برنامه‌های درسی آموزش عالی (با استفاده از روش فراترکیب)

دوره 24، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 178-204

10.30481/lis.2021.301471.1869

اعظم موسی چمنی؛ سعید غفاری؛ ثریا ضیایی؛ افشین موسوی چلک


فهرست نویسی اجتماعی آری یا نه؟: یک مرور نظام مند

دوره 22، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 101-118

محمدرضا حسنی؛ افشین موسوی چلک؛ هادی شریف مقدم؛ مریم سلامی