نویسنده = عبدالرضا نوروزی چاکلی
ارزیابی تطبیقی اثربخشی تولیدات و خدمات ... در مراکز ملّی اطلاعات علمی ایران

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 41)، فروردین 1387، صفحه 29-64

عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ محمدحسین دیانی


عوامل مؤثر بر موفقیت مدیران مراکز ملّی اطلاعات علمی در ایران

دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، دی 1386، صفحه 145-176

عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ محمدحسین دیانی


نظریه عمومی نظامها در کتابداری و اطلاع رسانی

دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، مهر 1383، صفحه 61-82

اسد الله آزاد؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی


تحصیل با اشک در داخل: ماجرای دانشجویان دکتری ایرانی

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، تیر 1383، صفحه 26-43

عبدالرضا نوروزی چاکلی


مارک بین‌المللی: قالبی مجازی در عصری مجازی

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، فروردین 1382، صفحه 23-32

فرناندا ماریا کامپوس؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی