نویسنده = فرشید دانش
سازماندهی محتوای کتابخانه های دیجیتالی با استفاده از نظام ساده سازماندهی دانش

دوره 14، شماره 3، مهر 1390، صفحه 83-109

راضیه زاهدی؛ فرشید دانش؛ علیرضا اسفندیاری مقدم