نویسنده = فرامرز سهیلی
نقش جامعه شبکه‌ای در هویت حرفه‌ای کتابداران آستان قدس رضوی

دوره 25، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 5-28

10.30481/lis.2022.325856.1932

علی اکبر خاصه؛ فرامرز سهیلی؛ ندا دانا


بررسی تاثیر راهبردهای هم نویسندگی بر بهره وری پژوهشگران علم اطلاعات

دوره 16، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 189-208

فرامرز سهیلی؛ فریده عصاره؛ عبدالحسین فرج پهلو