نویسنده = عاطفه شریف
اشاعه دانش مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی: یک مرور نظام‌مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1402

10.30481/lis.2023.394252.2062

لیلا جباری؛ محمد حسن زاده؛ فاطمه زندیان؛ عاطفه شریف


کاربرد هستی‌شناسی‌ها در نظام مدیریت دانش

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 43)، مهر 1387، صفحه 97-116

عاطفه شریف