نویسنده = زهیر حیاتی
رویکرد مفهومی به اتحادیة کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، مهر 1382، صفحه 37-46

زهیر حیاتی