نویسنده = مظفر چشمه سهرابی
تأثیر رنگ در معماری داخلی فضای کتابخانه‏‌های دانشگاهی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 39-70

مظفر چشمه سهرابی؛ آرزو رحیم سلمانی؛ آسیه رحیم سلمانی