نویسنده = افشین حمدی پور
نیاز به تحول در برنامه های درسی کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی

دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، تیر 1380، صفحه 9-25

عبدالرسول جوکار؛ افشین حمدی پور