نویسنده = مهدی نجفی سیاهرودی
بررسی عوامل موثر بر خرید کتابهای مذهبی با تاکید بر عناصر آمیخته بازاریابی کتب مذهبی

دوره 17، شماره 3، مهر 1393، صفحه 107-134

ابوالقاسم ابراهیمی؛ سید مسلم علوی؛ مهدی نجفی سیاهرودی؛ فاطمه کشاورز


بررسی تاثیر ابعاد بسته بندی کتاب به قصد خرید کتاب های غیر درسی بانقش تعدیل گری قیمت و محتوای کتاب

دوره 16، شماره 4، دی 1392، صفحه 173-195

فریبرز رحیم نیا؛ مهدی نجفی سیاهرودی؛ سید مسلم علوی


عوامل موثر بر رضایتمندی اطلاعاتی کاربران سایتهای اینترنتی با بررسی نقش متغیر بوم شناختی در انتخاب سایتها

دوره 14، شماره 3، مهر 1390، صفحه 251-277

محمد لگزیان؛ سید مسلم علوی؛ مهدی نجفی سیاهرودی