نویسنده = حسین منصوری
شبکه های عصبی مصنوعی؛ رویکردی نوین در سنجش کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاهی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 205-225

سید حیدر میرفخرالدینی؛ محسن طاهری دمنه؛ حسین منصوری


ترسیم نقشه فازی عناصر کیفی، رویکردی جدید در تبیین مسیر تعالی کیفیت‌ خدمات ‌کتابخانه

دوره 12، شماره 2، تیر 1388، صفحه 187-216

سید محمود زنجیرچی؛ حسین صیادی تورانلو؛ حسین منصوری