نویسنده = مرضیه گل تاجی
مطالعه علم سنجی تولیدات علمی حوزه اخلاق دیجیتال در پایگاه اسکوپوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1403

10.30481/lis.2024.440902.2137

نرجس ورع؛ زهرا نامور؛ مرضیه گل تاجی