نویسنده = مرجان صادقی مجرد
طرح یک مدل مالی هزینه ـ سودمندی برای کتابخانه‌هایی با منابع دو گونه (کاغذی و الکترونیکی)

دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، مهر 1384، صفحه 109-125

جوست کولوفل؛ آریان کاندورپ؛ مرضیه اسماعیل‌پور؛ مرجان صادقی مجرد