نویسنده = سارا کلینی
بررسی مدل فضای برداری در بازیابی اطّلاعات

دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، تیر 1386، صفحه 197-210

جعفر مهراد؛ سارا کلینی