نویسنده = محمد رضا داور پناه
پارادایم و بازیابی اطلاعات

دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، مهر 1383، صفحه 3-21

محمد رضا داور پناه


بررسی رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد از اینترنت

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، تیر 1383، صفحه 45-64

موسی یمین فیروز؛ محمد رضا داور پناه


مدیریت دانش، عاملی راهبردی برای توسعة سازمانی

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، دی 1382، صفحه 3-18

محمد رضا داور پناه