نویسنده = سید محمد رضا فاضل هاشمی
بررسی مقررات و آئین نامه های وقف منابع کتابخانه ای و نقش آنها در توسعه یا محدودیت خدمات

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، فروردین 1381، صفحه 49-56

سید محمد رضا فاضل هاشمی