نویسنده = محمد حسین دیانی
تعداد مقالات: 4
1. شش نشانه اولیة متمایزکنندة مقالات غیرقابل نشر

دوره 15، شماره 1 (پیاپی 57)، بهار 1391، صفحه 5-8

محمد حسین دیانی


2. کاربرد مدل سازی معادله ساختاری در پژوهشهای کتابداری و اطلاع رسانی: ساخت و آزمون نظریه ها

دوره 15، شماره 1 (پیاپی 57)، بهار 1391، صفحه 33-62

مهدی حسینی؛ رحمت الله فتاحی؛ محمد حسین دیانی