نویسنده = حمیدرضا محمودی
پیش‌بینی تاثیر مدیریت دانش بر ارزش‌آفرینی سازمانی با تاکید بر نقش میانجی خلاقیت سازمانی (مورد مطالعه: استان قم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1402

10.30481/lis.2024.434068.2131

حمیدرضا محمودی؛ علیرضا خسروی؛ نازیلا محرابی


شناسایی مولفه های ممیزی دانش از دیدگاه خبرگان؛ یک پژوهش دلفی

دوره 25، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 161-187

10.30481/lis.2022.357088.1999

حمیدرضا محمودی؛ نازیلا محرابی؛ نوشین ایل بیگی


بازدارنده ها و شرایط جذب ناکاربران به کتابخانه های عمومی ایران

دوره 23، شماره 2، تیر 1399، صفحه 137-165

10.30481/lis.2019.186888.1582

محمد حسن زاده؛ حمیدرضا محمودی؛ عمران قربانی؛ ابراهیم زارهی؛ فاطمه هلالیان؛ فاطمه هوشیدری؛ مریم مقدمی