کلیدواژه‌ها = کتابخانه‌ها
چارچوبهای قواعد فقهی در بررسی حقوقی فعالیتهای داوطلبانه در کتابخانه های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

10.30481/lis.2022.364041.2013

داود نوجوان؛ رضا اکبرنژاد؛ ابوالفضل نوجوان


عوامل و چالش های بکارگیری داوطلبان در کتابخانه ها از دیدگاه کتابداران آستان قدس رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

10.30481/lis.2022.366226.2020

انیس میری؛ نجمه سیددخت؛ فاطمه زارعی شاندیز


تحلیل عوامل و مؤلفه‌های مؤثر بر فعالیت‌های داوطلبانه کتابخانه‌های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1401

10.30481/lis.2023.369597.2027

سید عباس مرجانی؛ عاطفه زارعی؛ بهروز بیات؛ نسیم انصاری


بررسی زیرساخت خدمات کتابخانه‌ای آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور در پیوند با ساختار آموزشی آن

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 41)، فروردین 1387، صفحه 121-156

حمید دلیلی؛ محمدحسین دیانی؛ اسدالله آزاد


بازاریابی1 در کتابخانه‌ها

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 41)، فروردین 1387، صفحه 157-184

سودابه شاپوری


مدیریت مجلات الکترونیکی در کتابخانه‌ها

دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، دی 1383، صفحه 69-81

تاج الملوک ارجمند


کتابخانه‌ها و فرآیند جهانی‌شدن

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، فروردین 1383، صفحه 63-72

محمد سوهانیان حقیقی


کلی‍ّات ارگونومی در کتابخانه‌ها

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، فروردین 1383، صفحه 103-118

حیدر مختاری؛ آنسه حسینی زاده؛ ریچارد دبلیو


فرایند کار یک کتابخانه مجازی (ساختار، محتوا، شیوة عمل و مدیریت)

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، فروردین 1382، صفحه 11-22

محمد حسن زاده