کلیدواژه‌ها = ارتباطهای علمی
نقش و جایگاه مخازن سازمانی در اشاعه و دسترس‌پذیر کردن اطلاعات در جامعة علمی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 227-249

مهدی زاهدی نوقابی؛ محمد زره ساز


ادواریهای علمی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: رویکرد سیستمی رویکرد سیستمی

دوره 12، شماره 3، مهر 1388، صفحه 169-208

سیروس علیدوستی؛ امیرحسین عبدالمجید؛ محمود خسروجردی؛ فخرالسادات محمدی


مجلات دسترسی آزاد : مسائل، مباحث و ... و نگرانیهای مطرح دربارة آنها

دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، تیر 1386، صفحه 277-308

مرضیه سیامک