کلیدواژه‌ها = لایب کوآل
ترسیم نقشه فازی عناصر کیفی، رویکردی جدید در تبیین مسیر تعالی کیفیت‌ خدمات ‌کتابخانه

دوره 12، شماره 2، تیر 1388، صفحه 187-216

سید محمود زنجیرچی؛ حسین صیادی تورانلو؛ حسین منصوری


شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد کیفیت خدمات کتابخانه‌ای با رویکرد فازی (مطالعه موردی: کتابخانه‌های دانشگاه یزد)

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44)، دی 1387، صفحه 211-238

حسین صیادی تورانلو؛ حسین منصوری؛ رضا جمالی


ارزیابی سطح کیفیت خدمات کتابخانه‌های آموزشی

دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، فروردین 1386، صفحه 61-78

حبیب میرغفوری؛ فاطمه مکی