کلیدواژه‌ها = سازماندهی اطلاعات
سازماندهی منابع غیرکتابی با استفاده از الگوی مرجع مفهومی سی‌داک (CIDOC-CRM)

دوره 26، شماره 3، بهمن 1402، صفحه 116-137

10.30481/lis.2022.343144.1967

سهیلا فعال؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ فریده عصاره؛ فریبرز خسروی