کلیدواژه‌ها = جستجوی مروری
بررسی عملکرد مرور دانشجویان در محیط وب برحسب تجربه و سطح کامل بودن مدل ذهنی

دوره 20، شماره 4، دی 1396، صفحه 80-105

مریم ذوالفقاری؛ مهدیه میرزا بیگی؛ هاجر ستوده


بررسی تأثیر سطح پیچیدگی وظایف کاری بر عملکرد جستجوی مروری کاربران در تعامل با وب

دوره 18، شماره 4، دی 1394، صفحه 99-122

نعیمه بحرینی؛ مهدیه میرزا بیگی؛ هاجر ستوده


بررسی چگونگی تعامل کاربران مختلف با محیط فرا پیوندی وب و مطالعه عملکرد آنها در جستجوی مروری

دوره 14، شماره 3، مهر 1390، صفحه 51-82

زویا آیام؛ رحمت الله فتاحی؛ مهری پریرخ؛ جواد صالحی فدردی