کلیدواژه‌ها = دانشجویان تحصیلات تکمیلی
رابطة بین سواد اطلاعاتی و قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان

دوره 14، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 241-268

اعظم میرزاصفی؛ سعید رجایی پور؛ عبدالرسول جمشیدیان