کلیدواژه‌ها = تحلیل محتوا
تحلیل ملزومات ایجاد آرشیو شخصی هنرمندان شهر تهران

دوره 23، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 54-74

10.30481/lis.2019.179318.1549

سمانه بیرجند؛ علیرضا نوروزی؛ مریم ناخدا


آسیب شناسی نظام های رتبه بندی دانشگاه ها از منظر اسناد فرادستی آموزش عالی کشور

دوره 20، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 52-87

محمدرضا زارع بنادکوکی؛ محمد علی وحدت زاد؛ محمد صالح اولیاء؛ محمدمهدی لطفی