کلیدواژه‌ها = بازاریابی
بکارگیری بازاریابی اجتماعی در کتابخانه های عمومی

دوره 14، شماره 3، مهر 1390، صفحه 9-32

مریم کشوری