کلیدواژه‌ها = خدمات
شبکه های عصبی مصنوعی؛ رویکردی نوین در سنجش کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاهی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 205-225

سید حیدر میرفخرالدینی؛ محسن طاهری دمنه؛ حسین منصوری


معرفی کتابخانه بریتانیا به عنوان دنیای دانش

دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، فروردین 1386، صفحه 99-122

سیما رهایی