کلیدواژه‌ها = کیفیت خدمات
ارزیابی سطح کیفیت خدمات کتابخانه‌های آموزشی

دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، فروردین 1386، صفحه 61-78

حبیب میرغفوری؛ فاطمه مکی