کلیدواژه‌ها = وب
رتبه بندی کیفی موتورهای کاوش فارسی و غیر فارسی در بازیابی اطلاعات حوزه اسلام

دوره 19، شماره 3، مهر 1395، صفحه 44-72

نعیمه مروارید؛ حسن بهزادی؛ ایرج رداد


بررسی عوامل موثر بر جستجوی اطلاعات سلامت در وب توسط زنان شاغل در سازمان آب و برق و خوزستان

دوره 15، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 165-184

زهرا بیگدلی؛ محمد حسن عظیمی؛ فاطمه زارع


بررسی چگونگی تعامل کاربران مختلف با محیط فرا پیوندی وب و مطالعه عملکرد آنها در جستجوی مروری

دوره 14، شماره 3، مهر 1390، صفحه 51-82

زویا آیام؛ رحمت الله فتاحی؛ مهری پریرخ؛ جواد صالحی فدردی