کلیدواژه‌ها = اشتراک دانش
فهم‌گذار از قدرت‎آفرینی دانش به قدرت‎آفرینی اشتراک دانش (یک روش کیفی)

دوره 21، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 79-106

10.30481/lis.2018.60984

محمدباقر علیزاده اقدم؛ محمد عباس زاده؛ توکل آقایاری هیر؛ داود قاسم زاده


پیش‌شرط‌ها و پیامد‌های قصد اشتراک دانش در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دوره 19، شماره 3، مهر 1395، صفحه 73-97

مجتبی کفاشان کاخکی؛ سهیلا کمال زاده؛ آرزو نجی؛ مریم رجبی