کلیدواژه‌ها = علم‌سنجی
نگاشت شبکه همکاری علمی نهادهای پژوهشی حوزه کتابخانه‌های دیجیتالی در ایران

دوره 21، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 55-99

10.30481/lis.2018.55470

هادی رمضانی؛ مهدی علیپور حافظی؛ عصمت مومنی


مروری بر متون علم سنجی در ایران

دوره 15، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 185-215

مریم علیان؛ شیوا یاری