کلیدواژه‌ها = معماری اطلاعات
ارزیابی معماری وبگاه کتابک از منظر معماری اطلاعات

دوره 23، شماره 2، تیر 1399، صفحه 86-116

10.30481/lis.2020.212220.1663

پریناز بابایی؛ امیر حسین صدیقی


معماری استانداردهای کتابخانه دیجیتالی, مبتنی بر مدل O.S.I

دوره 17، شماره 3، مهر 1393، صفحه 25-53

یعقوب نوروزی؛ نیره جعفری فر