کلیدواژه‌ها = کاربردپذیری
تدوین و اعتبار یابی مقیاس کاربرد پذیری روابط معنایی در بازیابی اطلاعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1403

10.30481/lis.2024.433887.2132

ابراهیم علیجانزاده سرستی؛ سید علی اصغر رضوی؛ صفیه طهماسبی لیمونی