کلیدواژه‌ها = مجموعه‌سازی
شناسایی عوامل محوری در تدوین خط‌مشی مدیریت منابع الکترونیکی برای کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی ایران

دوره 13، شماره 4، دی 1389، صفحه 261-290

زاهد بیگدلی؛ فریده عصاره؛ غلامرضا رجبی؛ فیروزه زارع فراشبندی


بررسی سطوح رضایتمندی استفاده‌‌کنندگان از منابع موجود در کتابخانه‌های عمومی

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، فروردین 1384، صفحه 63-72

بهزاد ستاری؛ مریم جواهری


وجین: ضرورت پویایی کتابخانه‌ها در مجموعه‌سازی

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، تیر 1383، صفحه 65-78

محمد سوهانیان حقیقی