کلیدواژه‌ها = دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بررسی تاثیر دوره آموزشی نقد کتاب برآگاهی ,نگرش و مهارت نقد کتاب اساتید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1391

دوره 16، شماره 2، تیر 1392، صفحه 103-117

نیره سادات سلیمانزاده نجفی؛ حسن اشرفی ریزی؛ محمدحسین یارمحمدیان؛ لیلا شهرزادی؛ اکبر حسن زاده