کلیدواژه‌ها = دانشگاه شهید چمران
بررسی رفتار استنادی اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران

دوره 12، شماره 3، مهر 1388، صفحه 65-86

میترا پشوتنی زاده؛ مرتضی کوکبی